OLEME PÜHENDUNUD TEIE ERAELU PUUTUMATUSE KAITSMISELE

 1. TATA COMMUNICATIONS JA TEIE ERAELU PUUTUMATUS
 2. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA
 3. MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS ME SEDA TEEME
 4. KUIDAS ME KOGUTAVAID ISIKUANDMEID KASUTAME?
 5. MILLINE ON PÕHJENDUS ISIKUANDMETE KASUTAMISEKS?
 6. MILLAL ME KOGUTAVAID ISIKUANDMEID JAGAME
 7. ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE
 8. MILLISED ÕIGUSED ON MUL SEOSES MINU ISIKUANDMETEGA?
 9. KUI KAUA TE MINU ISIKUANDMEID SÄILITATE?
 10. ANDMETE TURVALISUS
 11. KÄESOLEVATE PÕHIMÕTETE MUUDATUSED

Tata Communications austab teie eraelu puutumatust ja teeb kõik selleks, et tagada teie isikuandmete nõuetekohane kaitse. Meie eesmärk on järgida kõiki hetkel kehtivaid seadusi, mis käsitlevad isikuandmete kaitset, turvalisust ja konfidentsiaalsust. Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes (edaspidi „põhimõtted“) on selgitatud, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame, avaldame ja kaitseme. Tutvustame ka õigusi, mis teil võivad olla seoses teie isikuandmetega, mis on meie valduses.  Käesolevad põhimõtted puudutavad teie isikuandmeid, mida võime töödelda, kui kasutate Wi-Fi pääsupunkti, auto ühendatavuse ja/või (e)SIMi teenuseid, mis on saadaval teie sõidukis Jaguar Land Rover (edaspidi „JLR“) (edaspidi „teenused“).

Dokument on esitatud mitmekihilisena, et saaksite klõpsata allpool esitatud teemadest just neid, mis teid huvitavad.

 1. TATA COMMUNICATIONS JA TEIE ERAELU PUUTUMATUS
  1. Teie eraelu puutumatuse kaitsmine on meile oluline ja me võtame seda kohustust väga tõsiselt.
  2. Kes me oleme? Tata Communications (Netherlands) B.V. vastutab eespool nimetatud teenuste eest ja on nende teenustega seoses isikuandmete vastutav töötleja.  Käesolevas dokumendis viitab sõna „meie“ selle eri vormides sellele ettevõttele, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise, kogumise ja säilitamise eest.
  3. Lisateave selle kohta, kuidas me isikuandmeid käitleme, võib olla esitatud lepingutes, täiendavates isikuandmete kaitset käsitlevates avaldustes või teadetes, mis esitati teile enne teie isikuandmete kogumist või andmete  kogumise ajal.
  4. Meie teenuste teiepoolse kasutamise ja isikuandmete kaitset puudutavate vaidluste puhul kohaldatakse käesolevaid põhimõtteid, meie teenusetingimusi (mis kuuluvad käesolevate põhimõtete juurde) ja kirjalikku teenuselepingut, mis on sõlmitud teie ja meie või teie ja isiku vahel, kes tagab teile juurdepääsu meie teenustele.  
 2. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA
 3. Kui teil tekib küsimusi käesolevate põhimõtete või meie andmekaitsetavade kohta või soovite kasutada isikuandmetega seotud õigusi, mis teil võivad olla kohaldatavate seaduste alusel, võite kasutada meie iseteenindusportaali, mis asub siin.

  Küsimused võib saata postiaadressil:

  Tata Communications (UK) Limited Legal Compliance – Data Protection and Privacy
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  Ühendkuningriik

  Saksamaal, Singapuris ja Indias võite pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole, kasutades selleks ettenähtud vormi, mis on saadaval siin.

 4. MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS ME SEDA TEEME
  1. Võime koguda või saada JLR-ilt eri liiki isikuandmeid sõltuvalt sellest, kuidas te meie teenuseid kasutate.  Järgnevalt on esitatud ülevaade teabekategooriatest, mida võime koguda või saada.
   1. Kontoteave
    1. Kontaktandmed, mis võimaldavad meil teiega suhelda. Saame selle teabe, kui tellite meie teenuseid või registreerute nende kasutamiseks. Kogume või saame teilt teavet, kui registreerute meie teenuste kasutamiseks, loote internetikonto, sooritate ostu, küsite infot või soovite, et me teile tagasi helistaksime, esitate tehnilise, klienditeenindusalase või arvetega seotud päringu, osalete võistlusel või uuringus, annate meile tagasisidet või võtate meiega muul viisil ühendust. See, millist teavet kogume, sõltub sellest, kuidas te meie või JLR-iga suhtlete. See võib olla näiteks teie nimi, aadress, telefoninumber (ettevõtte oma või isiklik), e-posti aadress, postiaadress või arve saatmise aadress (ettevõtte või elukoha aadress), sünniaeg, seadme või sõiduki registreerimisnumber, teenuse alguskuupäev ja muu asjakohane teave, näiteks isikut või elukohta tõendav teave. Saame teiega lepingu sõlmida üksnes siis, kui esitate meile vajalikud andmed.
    2. Arvetel esitatav teave, mis on seotud teie äri- ja finantsalase suhtega, nt teenused, mida teile osutame, telefoninumbrid, kuhu helistate ja sõnumeid saadate, teie internetikasutus, ajatemplid ja muud metaandmed meie teenuse teiepoolse kasutamise kohta, teie makseajalugu, krediidiajalugu, teie krediitkaardinumbrid, teie isikukood (kui see on seadusega lubatud), turvakoodid ja teenuseajalugu.
   2. Tehniline ja kasutusalane teave teenuste kohta, mida teile osutame, sh teave selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate. Allpool on esitatud mõned näited.
    1. Andmed seadmete kohta: teave (sh identifitseerimisteave) meie võrgus olevate seadmete kohta, mida kasutate või mille kaudu ühendust loote. See teave võib olla näiteks seadme tüüp, seadme tunnused, seadme olek, seerianumbrid, seadistused, konfiguratsioon ja tarkvara tüüp.
    2. Võrgu jõudlus ja kasutamine: teave teie kasutatavate seadmete, teenuste ja rakenduste töö kohta meie võrgus. Siia kuulub näiteks traadita seadme asukoht (rändluseks) ja tüüp; hädaabi- või rikkeabikõne tegemise koht, kuupäev, kellaaeg, kestus ja maksumus, kasutatud kõneminutid, kõnelogi, kasutatud lainepikkus.  Kogume ka sellist teavet nagu edastuskiirus ja viivitused, kaugseireteenuste ja turvaomadustega seotud andmed ja teave selle kohta, kuidas kasutate meie ühendatud internetikõne (VoIP) teenuseid (sh väljaspool internetti ostetud teenuseid).
  2. Võime koguda eespool nimetatud isikuandmeid, kui osutame teenuseid teile või kellelegi, kes andis teile juurdepääsu meie teenustele. Võime seda teavet hankida mitmel viisil, näiteks:
   1. otse teilt: näiteks, kui esitate meile oma andmed, et tellida meie teenuseid, või võtate meiega ühendust tehnilist laadi päringu tegemiseks;  
   2. automaatselt: kui isikuandmed luuakse meie teenuste teiepoolse kasutamise käigus;
   3. kolmandatelt isikutelt:  mõnikord kogume teie kohta eespool nimetatud liiki isikuandmeid usaldusväärsetelt kolmandatelt isikutelt, näiteks seoses teenustega, mida teile osutame või soovime pakkuda (kui see on kohaldatav), ning üksnes põhjendatud ulatuses. Need kolmandad isikud võivad olla näiteks JLR kui teie sõiduki tootja, klientide identifitseerimise ja pettuste ennetamisega tegelevad asutused, ärikataloogide pakkujad, krediidi- ja kliendikontrolli asutused ning seotud võrguteenuse osutajad. 
 5. KUIDAS ME KOGUTAVAID ISIKUANDMEID KASUTAME?
  1. Allpool on esitatud mõned viisid, kuidas me isikuandmeid töötleme.
   1. Teile meie teenustele juurdepääsu andmine: teie taotluse haldamine ja väljaselgitamine, kas vastate meie teenustele juurdepääsu saamise tingimustele. See hõlmab meetmete võtmist seoses ebaseadusliku tegevusega, pettustega (kliendikontroll), ohuga meie omandile või töötajatele ning meie teenusetingimuste ja/või kohaldatavate seaduste rikkumisega, samuti meetmeid meie juriidiliste ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
   2. Teile soovitud teenuste osutamine: see hõlmab teiega suhtlemist ja teile soovitud teenuste osutamist.
   3. Kontode haldamine ja teie abistamine teie konto haldamisel: see hõlmab teiega suhtlemist teenuste kasutamise teemal, teie päringutele vastamist, teie palutud teabe andmist, tehnilisi probleeme puudutavate päringutega tegelemist ja klienditoe pakkumist.
   4. Maksete töötlemine ja arvete esitamine: maksete saamine ja töötlemine. See hõlmab pettustevastaseid meetmeid ning meie juriidiliste ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmist. 
   5. Meie võrgu terviklikkuse kaitse: turvalisuse tagamine, teie isikuandmete kaitse võimaliku kahju, kao, varguse või volitamata juurdepääsu eest, kuritegude ja pettuste ärahoidmine, seaduserikkujate vastutusele võtmine ja riigi julgeoleku kaitse.
   6. Meie võrgu haldamine: meie võrgu ja selle teiepoolse kasutamise haldamine. See hõlmab läbi meie võrgu liikuvate andmevoogude haldamist, et tagada teile võimalikult hea kvaliteediga teenus. 
   7. Meie teenustega seotud uurimis- ja arendustöö: meie (ja kolmandatest isikutest partnerite) teenuste täiustamine ja uute teenuste väljatöötamine, tuginedes meie teenuste kasutamise statistikale. 
   8. Turundusega seotud tegevused: saadame teile meie teenuste kohta teavet, välja arvatud, kui palute meil seda mitte teha. Nendeks tegevusteks peame teilt luba küsima ning teil on õigus nõusolek igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust käesolevas dokumendis esitatud kontaktandmetel. 
   9. Seadustest tulenevate nõuete täitmine: kogume ja säilitame teie kohta andmeid, näiteks isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, kui seda nõuavad kohaldatavad seadused.
   10. Asjaomaste ametiasutuste päringutele  vastamine ja õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine: võime kasutada teie isikuandmeid, et vastata õiguskaitseasutuste või muude riigiasutuste päringutele. Sellega seoses peame võib-olla avadama nendele ametiasutustele teie kontaktandmed ja/või teabe meie teenuste teiepoolse kasutamise kohta või tuleb meil meie teenuste teiepoolne kasutamine ja kasutamise käigus loodavad isikuandmed blokeerida, katkestada või sellesse muul viisil sekkuda.
 6. MILLINE ON PÕHJENDUS ISIKUANDMETE KASUTAMISEKS?
  1. ELis on meie põhjendus (ehk õiguslik alus) teie isikuandmete töötlemiseks erinev, sõltuvalt sellest, milline on kogutav teave, meie suhe isikuandmete subjektiga, osutatav teenus, selle riigi konkreetsed juriidilised ja õigusaktidest tulenevad nõuded, kus teenuseid osutatakse või isikuandmeid töödeldakse, samuti paljudest muudest teguritest.  Üldiselt on töötlemise õiguslik alus järgmine (teatud riikides võib olla erinevusi).
   1. Et saaksime teie, oma tarnijate ja äripartneritega tehinguid teha, teiega suhelda, makseid töödelda ja anda teile juurdepääsu teenustele, peame teie teavet töötlema, kuna see on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks.
   2. Töötleme isikuandmeid teie nõusolekul turunduseks ja müügitööks, kui see on vajalik ja kui anname selle kohta teavet meie veebisaidil või teie isikuandmete kogumise ajal, või töötleme andmeid oma õigustatud huvi korral, et oma tooteid ja teenuseid turundada ja edendada või neid täiustada ja arendada. 
   3. Töödeldes teavet oma teenuste analüüsimiseks, arendamiseks, täiustamiseks ja optimeerimiseks ning oma võrgu ja süsteemide turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks, tugineme oma õigustatud huvile. Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete kasutamiseks ka siis, kui see on vajalik seoses juriidiliste nõuete või nõuetele vastavuse tagamisega, samuti regulatiivsetel ja uurimisega seotud eesmärkidel. 
   4. Kuna kohaldatavatest seadustest (sh telekommunikatsiooniseadustest), määrustest või avalikust huvist tulenevalt peame muu hulgas järgima õigusmenetlusi ning õiguskaitseasutuste või reguleerivate asutuste nõudeid või aitama kuritegusid ennetada, avastada või nende eest vastutusele võtta.
   5. Kui te ei esita vajalikku teavet, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid või funktsioone.  
  2. Tuginemine meie õigustatud huvile: kõigi andmetöötlustoimingute puhul, mida viime läbi eespool kirjeldatud õigustatud  huvile tuginedes, oleme huvisid kaalunud. Huvide kaalumise kohta teabe saamiseks võite võtta meiega ühendust käesolevas dokumendis esitatud kontaktandmetel.
  3. Kõigis teistes riikides (v.a ELis või jurisdiktsioonides, kus kehtivad ELiga sarnased nõuded), põhineb meie põhjendus teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekul ning teenusetingimuste ja käesolevate põhimõtetega nõustumisel.
 7. MILLAL ME KOGUTAVAID ISIKUANDMEID JAGAME
  1. Teie nõusolekul, kui selle hankimine on asjaomases jurisdiktsioonis nõutav, võime jagada või avalikustada teie isikuandmeid, kui see on vajalik eespool nimetatud ja täiendavalt allpool kirjeldatud eesmärkidel.
   1. Sidusettevõtjad. Võime teilt saadud teavet avaldada oma sidusettevõtjatele. Kui see on seadusega lubatud ja teie nõusolekul, kui see nõusolek on nõutav, võivad meie sidusettevõtjad kasutada teie teavet käesolevas dokumendis nimetatud eesmärkidel, sh selleks, et pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid.   Teie isikuandmeid töödeldes rakendavad meie sidusettevõtjad vähemalt samaväärseid kaitsemeetmeid nagu need, mida on kirjeldatud käesolevates põhimõtetes.   Meie sidusettevõtjate loetelu on saadaval siin.
   2. Meie teenuste integreerimine. Meie teenuseid pakutakse ettevõtte JLR kaudu. Seepärast peame jagama teie isikuandmeid JLRiga, et ettevõte saaks aidata meil teile teenuseid osutada. Et saaksime teile teenuseid osutada, võime jagada teie isikuandmeid ka selliste ettevõtjatega nagu süsteemide koostajad, JLRi jaemüüjad või võrgupartnerid.
   3. Kolmandatest isikutest teenuseosutajad. Kasutame teiste ettevõtjate ja isikute abi toiminguteks, mis on vajalikud meie teenuste osutamiseks või eespool kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Näited: teabe edastamine, maksete töötlemine, krediidiriski ja nõuetele mittevastavuse riski hindamine, et anda teile juurdepääs meie teenustele, andmete analüüs, kliendisuhete haldamine; võrgupartnerite, töövõtjate või agentide palkamine meie eest teatud ülesandeid täitma.  Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad muud veoettevõtjad või teenuseosutajad, kellele võime isikuandmeid avaldada, kui see on vajalik muu hulgas meie teenuste osutamiseks või teie soovide või tellimuste täitmiseks, klienditeeninduseks ja maksete tegemiseks.  Nendel kolmandatest isikutest teenuseosutajatel on juurdepääs isikuandmetele, mida on vaja nende ülesannete täitmiseks, kuid töödeldes teie isikuandmeid meie nimel ei tohi nad neid andmeid kasutada muudel eesmärkidel.  Kui jagame isikuandmeid kolmandate isikutega, võtame alati meetmeid tagamaks, et kolmandate isikutega sõlmitavad lepingud sisaldaksid asjakohaseid klausleid teie isikuandmete kaitseks.
   4. Äritegevuse ülekandmine. Kui meie ettevõte omandatakse või ühineb teise ettevõttega või kui praktiliselt kogu meie ettevõtte vara kantakse üle teisele ettevõttele (mis võib juhtuda pankrotimenetluse käigus), võime edastada teie isikuandmed sellele teisele ettevõttele. Meil võib olla tarvis avaldada teie isikuandmed enne niisugust omandamist või ühinemist näiteks oma konsultantidele või võimaliku ostja konsultandile. 
   5. Õiguskaitse ja tegutsemine õigusmenetluse korral.  Võime avaldada teilt saadud teabe, et i) täita kohaldatavaid seadusi, kohtumenetluste nõudeid, kohtumäärusi või muid seadusest tulenevaid nõudeid või ii) kui meil on alust uskuda, et teabe avaldamine on vajalik meie õiguste kaitseks, teie või teiste isikute ohutuse kaitseks, pettuse uurimiseks või valitsuse, sh väljaspool teie elukohariiki asuvate valitsusasutuste taotlustele vastamiseks riigi julgeoleku ja/või õiguskaitse huvides. Nagu eespool öeldud, võidakse isikuandmeid, mida teilt kogume, jagada eespool nimetatud eesmärkidel valitsusasutuste või õiguskaitseametnikega, kui meil on alust arvata, et see on meie kohus või kui meil on selleks avalikust huvist tulenevad kaalukad põhjused või kui see on vajalik meie äri-, finants-, õiguslike, mainega seotud või muude õigustatud huvide õiguskaitseks kooskõlas kohaldatavate seadustega. 
   6. Koondandmete ja anonüümseks muudetud teabe jagamine.  Võime kasutada teie isikuandmeid koondandmete ja anonüümseks muudetud teabe loomiseks, mida võime jagada kolmandate isikutega.  Anonüümseks muudetud teavet ei ole võimalik teiega seostada.  Mõnikord võime jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega muudetud nimega, et meil oleks võimalik andmeid hiljem teiega seostada, kui need on  töödeldud ja meile tagastatud.  Kolmas isik ei saa muudetud nimega andmeid teiega seostada, meie aga saame.   Käsitleme muudetud nimega andmeid nii, nagu need oleksid isikuandmed, ja tagame nende jagamisel kolmandate isikutega samasuguse kaitsetaseme.
   7. Ainult teatud jurisdiktsioonides (nt Jaapan ja Hiina): annate käesolevaga meile nõusoleku teie andmete jagamiseks kolmandate isikutega või käesolevas klauslis nimetatud kolmandate isikute liikidega. 
 8. ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE
  1. Teie nõusolekul, kui nõusoleku hankimine on teatavates jurisdiktsioonides nõutav, võib Tata Communications edastada isikuandmeid üle riigipiiride.   Seejuures võidakse teie isikuandmed edastada teistele Tata Communicationsi üksustele ja/või sõltumatutele kolmandatele isikutele, kes võivad neid andmeid töödelda.
  2. Kõik Tata Communicationsi üksused on allkirjastanud kontsernisisese lepingu, mis käsitleb isikuandmete edastamist väljapoole ELi või jurisdiktsioonidesse, kus kohaldatavate seaduste alusel ei ole tagatud piisav kaitsetase.  Meie sidusettevõtjate loetelu ja asukohad on esitatud siin. See leping põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (mis seega tagavad lepinguliselt isikuandmete kaitse standardi, mis on samaväärne ELi omaga).   Sel viisil tagame, et kui edastame teie isikuandmed mõnele oma sidusettevõtjale, rakendatakse teie andmete kaitseks piisavaid kaitsemeetmeid, olenemata sidusettevõtja asukohast.  Kui soovite koopiat nendest klauslitest, võtke palun meiega ühendust.
  3. Kui jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega, kes ei ole Tata Communicationsi kontserniga seotud, nõuame kõigilt sellistelt kolmandatelt isikutelt, et nad tagaksid isikuandmete turvalisuse ja käsitleksid neid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega.  [Ainult India: tagame ka, et kolmandate isikute pakutav kaitsetase on vähemalt samaväärne sellega, mida meie pakume.] Kui laseme kolmandatest isikutest teenuseosutajatel meie eest teie isikuandmeid töödelda, ei luba me neil kasutada isikuandmeid nende isiklikel eesmärkidel, vaid ainult meie konkreetsetel eesmärkidel ja meie juhiste kohaselt.  Kui loome andmetöötlejaga töösuhte, tagame piisavad kaitsemeetmed teie isikuandmete kaitseks, kasutades andmeedastusmehhanismi, mis on kõige sobivam nende isikuandmete puhul ja riikides, kus või kuhu isikuandmed võidakse edastada.  Kui see on seadusega lubatud, võib selline mehhanism hõlmata järgmist: ELi heakskiidetud lepinguklauslite kasutamine; tagamine, et vastuvõtja on rakendanud ELi heakskiidetud siduvaid ettevõtluseeskirju  isikuandmete edastamise kohta, või (USAs) vastuvõtjal on andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaat (ELi ja Šveitsi andmekaitseraamistik) või EL on kinnitanud, et vastuvõtja asukohariigis rakendatakse piisavaid meetmeid isikuandmete kaitseks.  
  4. Ainult teatavad jurisdiktsioonid (nt Mehhiko, Venemaa, Hiina ja Argentina): teenuseid kasutades nõustute isikuandmete edastamisega kolmandatesse riikidesse, juhul kui selleks on vajalik teie nõusolek.
 9. MILLISED ÕIGUSED ON MUL SEOSES MINU ISIKUANDMETEGA?
  1. Paljude riikide seaduste alusel on teil teatavad õigused seoses teie isikuandmetega, mis on meie valduses, ning me austame ja järgime neid õigusi.  Need õigused võivad muu hulgas olla õigus paluda meil kinnitada, et töötleme teie isikuandmeid; küsida meilt koopiat oma isikuandmetest (sh teavet selle kohta, kellega me teie andmeid jagame); taotleda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist (aktiivse töötlemise peatamist); piirata oma isikuandmete kasutamist ja avalikustamist ning paluda, et edastaksime teie isikuandmed teisele isikule, näiteks teisele telekommunikatsiooniteenuste osutajale (kui see õigus on ette nähtud kohaldatavate seadustega).
  2. Lisaks on teil mõnes riigis teatavatel juhtudel võimalik esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta (eelkõige, kui meil pole tarvis töödelda isikuandmeid lepingulise või muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või kui kasutame andmeid otseturunduseks).   Kui see on kohaldatav, saate ka tühistada oma nõusoleku, mille andsite meile oma isikuandmete töötlemiseks, ning küsida teavet nõusolekust keeldumise tagajärgede kohta.
  3. Need õigused võivad olla piiratud, näiteks kui teie taotluse täitmine tähendaks teise isiku isikuandmete avaldamist, need õigused rikuksid kolmanda isiku (sh meie) õigusi või kui palute meil kustutada teabe, mida peame säilitama seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või kaaluka õigustatud huvi tõttu.
  4. Nende õiguste kasutamiseks, meie andmekaitsetavadega seoses tekkinud küsimuste arutamiseks või muu teabe saamiseks võite meiega ühendust võtta  eespool esitatud kontaktandmetel.  Ainult Austraalia: kaalume teie teadet hoolikalt ja vastame 30 päeva jooksul.  
  5. Kui teil on lahendamata muresid, võib teil olla õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele.  Palume siiski, et võtaksite enne sellise kaebuse esitamist meiega ühendust, kuna sooviksime kõigepealt ise olukorda uurida ja püüda lahendust leida.  
 10. KUI KAUA TE MINU ISIKUANDMEID SÄILITATE?
  1. Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on lubatud kohaldatavate seaduste, määruste, maksu- või raamatupidamiseeskirjade või riiklike telekommunikatsioonilubade tingimuste kohaselt, mis võivad meie suhtes kehtida.  Samuti kustutame isikuandmeid või muudame need anonüümseks kooskõlas oma kohustustega.
  2. Kui andmete säilitamise maksimaalset või minimaalset tähtaega ei ole muul viisil sätestatud, määrame kohase isikuandmete säilitamise aja,  kaaludes järgmist: andmebaasis olevate isikuandmete hulk, laad ja tundlikkus; isikuandmete volitamata kasutamisest või avaldamisest tulenev võimalik kahjurisk; eesmärgid, milleks me isikuandmeid töötleme, ning kas meil on võimalik saavutada neid eesmärke teisel viisil.
  3. Ainult Hiina: teie isikuandmeid võidakse säilitada riikides, kuhu me edastame isikuandmeid kooskõlas punktiga 7 eespool.  
 11. ANDMETE TURVALISUS
  1. Võtame kõik mõistlikud meetmed, et tagada kõigi teie isikuandmete turvalisus ning kaitsta neid andmeid väärkasutamise, sekkumise ja andmekao ning volitamata kogumise, kopeerimise, juurdepääsu, muutmise ja avaldamise eest.
  2. Oleme võtnud kasutusele mõistlikud kontrollimeetmed (sh füüsilised, tehnoloogilised ja haldusmeetmed), mis aitavad kaitsta isikuandmeid, mida me oma saitide kaudu kogume. Ükski turvameede pole aga täiuslik, seega ei saa me tagada, et meie kogutud isikuandmeid ei vaadata ega kasutata kunagi volitamata, kuna see võib juhtuda asjaoludel, mille üle meil puudub mõistlik kontroll. Oleme võtnud kasutusele menetlused isikuandmetega seotud rikkumiste kahtluste korral tegutsemiseks ning  teavitame teid ja kohaldatavat reguleerimisasutust rikkumisest, kui meil on seadusega ettenähtud kohustus seda teha.
  3. Teie isikuandmete kaitseks kasutatavad meetmed on järgmised:
   1. füüsilised meetmed, sh piiratud juurdepääs arvutikeskustele ja andmete säilitamise rajatistele; 
   2. haldusmeetmed, sh asutusesisese andmeturbeplaani täitmine ja töötajate perioodiline väljaõpe;
   3. tehnoloogilised meetmed, sh isikuandmete töötlemise süsteemile juurdepääsu kontrollimine, juurdepääsu kontrollimise süsteemi ning turvaprogrammide paigaldamine;
   4. süsteemi komponentidele ja isikuandmetele pääsevad ligi üksnes isikud, kellel on tööalane teadmisvajadus;
   5. individuaalsetele kasutajatele antakse juurdepääsuõigused ainult selles ulatuses, mis on vajalik tööülesande täitmiseks. Need õigused põhinevad ametikohal ja konkreetsetel ülesannetel;
   6. kõik  juurdepääsuõigused peavad kinnitama volitatud isikud, kes määravad vajalikud õigused kindlaks enne juurdepääsu andmist; ning
   7. kõigile kasutajatele määratakse ainulaadne tunnus, enne kui neile antakse luba pääseda ligi süsteemi komponentidele, isikuandmetele või muudele tundlikele andmetele. Lisaks tuleb kõik kasutajad autentida vähemalt parooli abil.
 12. KÄESOLEVATE PÕHIMÕTETE MUUDATUSED

  Tagamaks, et teate alati, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, ajakohastame aeg-ajalt käesoleva dokumendi veebiversiooni, kui midagi muutub selle osas, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Võime teha muudatusi ka siis, kui muudetakse kohaldatavaid seadusi või õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, teavitame teid enne teid mõjutavaid olulisi muudatusi muude kanalite kaudu, näiteks paneme oma veebisaitidele sellekohase teate või saadame teile teavituse. Kui seda nõuavad kohaldatavad seadused, küsime enne selliste muudatuste tegemist teie nõusolekut. Sellegipoolest soovitame teil käesolevad põhimõtted aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis muudatustega selle osas, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.