JŪSU PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBA – MŪSU APŅEMŠANĀS

 1. TATA COMMUNICATIONS UN JŪSU PRIVĀTUMS
 2. SAZIŅA AR MUMS
 3. DATI, KURUS MĒS VĀCAM PAR JUMS, UN TO IEVĀKŠANAS VEIDI
 4. KĀ MĒS IZMANTOJAM IEVĀKTOS PERSONAS DATUS?
 5. KĀDS IR ŠĀDAS DATU IZMANTOŠANAS PAMATOJUMS?
 6. KĀDOS GADĪJUMOS MĒS KOPĪGOJAM SEVIS IEVĀKTOS PERSONAS DATUS?
 7. PERSONAS DATU STARPTAUTISKA NOSŪTĪŠANA
 8. KĀDAS IR MANAS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SAVIEM PERSONAS DATIEM?
 9. CIK ILGI TIKS GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?
 10. DATU DROŠĪBA
 11. IZMAIŅAS ŠAJĀ POLITIKĀ

Uzņēmums “Tata Communications” ciena jūsu privātumu un ir apņēmies nodrošināt pienācīgus jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. Mēs cenšamies ievērot visus pašlaik piemērojamos tiesību aktus personas datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes jomā. Šajā Privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) esam izklāstījuši to, kā mēs vācam, izmantojam, izpaužam un aizsargājam personas datus. Tāpat mēs esam norādījuši tiesības, kuras jums var būt attiecībā  uz mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem. Šī Politika attiecas uz jūsu personas datiem, kurus mēs varam apstrādāt, jums izmantojot savā Jaguar Land Rover (turpmāk – “JLR”) pieejamo Wi-Fi tīklāju, automobiļa savienojamības funkciju un/vai (e)SIM pakalpojumus (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Šī Politika ir strukturēta pa jomām – tā, lai jūs varētu aplūkot konkrētas turpmāk norādītās sadaļas, kuras jūs interesē visvairāk.

 1. TATA COMMUNICATIONS UN JŪSU PRIVĀTUMS
  1. Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu privātumu un mēs šo pienākumu uztveram ļoti nopietni.
  2. Kas mēs esam? Uzņēmums “Tata Communications (Netherlands) B.V.” kontrolē Pakalpojumus un ir atbildīgs par tiem.  Šīs Politikas kontekstā tādas atsauces kā “mēs”, “mūsu” un “mums” apzīmē šo uzņēmumu, kurš atbild par jūsu personas datu apstrādi, vākšanu un glabāšanu.
  3. Papildu informācija par mūsu personas datu apstrādes praksi var tikt ietverta savstarpējos līgumos, papildu privātuma izklāstījumos  vai arī paziņojumos, kuri tiek jums nodrošināti pirms jūsu personas datu vākšanas vai tās laikā.
  4. Mūsu Pakalpojumus un visus ar privātumu saistītos strīdus regulē šī Politika, mūsu Pakalpojumu sniegšanas notikumi (kuri ir ietverti šajā Politikā atsauces veidā) un visi rakstveidā noformētie pakalpojumu līgumi, kurus mēs esam savstarpēji noslēguši ar jums vai jebkuru jums piekļuvi Pakalpojumiem nodrošinošo personu.  
 2. SAZIŅA AR MUMS
 3. Jautājumu uzdošanai par šo Politiku un mūsu datu aizsardzības praksi, kā arī savu tiesību izmantošanai attiecībā uz saviem personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jūs varat izmantot pašapkalpošanās portālu, kurš ir pieejams šeit.

  Mūsu pasta adrese jautājumu iesūtīšanai:

  Tata Communications (UK) Limited Legal Compliance – Data Protection and Privacy
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  United Kingdom

  Ja jūsu dzīvesvieta ir Vācija, Singapūra vai Indija, jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu (turpmāk – “DAS”), aizpildot šeit pieejamo veidlapu saziņai ar mūsu DAS.

 4. DATI, KURUS MĒS VĀCAM PAR JUMS, UN TO IEVĀKŠANAS VEIDI
  1. Mēs varam vākt vai saņemt dažādus personas datu veidus no JLR, pamatojoties uz jūsu veiktu mūsu Pakalpojumu lietojumu.  Turpmāk ir sniegts pārskats par datu kategorijām, kuras mēs varam vākt vai saņemt.
   1. Konta informācija.
    1. Saziņas dati, kuri ļauj mums sazināties ar jums. Mēs iegūstam šos datus, jums pasūtot jebkurus mūsu Pakalpojumus vai reģistrējoties to saņemšanai. Mēs vācam un saņemam datus no jums tad, kad jūs reģistrējaties mūsu Pakalpojumu saņemšanai, izveidojat tiešsaistes kontu, veicat pirkumu, pieprasot detalizētu informāciju vai atzvanīšanu, iesniedzat tehniskā, klienta vai norēķinu atbalsta pieprasījumu, piedalāties mūsu konkursos vai aptaujās, sniedzat mums atsauksmes vai sazināties ar mums citā veidā. Mūsu vāktie dati ir atkarīgi no jūsu mijiedarbības ar mums vai JLR, un tie var ietvert jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru (darba vai personisko), e-pasta adresi, pasta/rēķinu nosūtīšanas adresi (darba vai māju), dzimšanas datumu, ierīces/transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas datumu un jebkurus citus attiecīgus datus, piemēram, personu apliecinošus dokumentus vai uzturēšanās atļauju. Jūsu veikta šādu datu sniegšana ir priekšnoteikums mūsu savstarpējā līguma noslēgšanai.
    2. Norēķinu dati saistībā ar mūsu savstarpējām komerciālajām un finansiālajām attiecībām, piemēram mūsu sniegtie pakalpojumi jums, tālruņa numuru, uz kuriem esat zvanījis(-usi) vai sūtījis(-usi) īsziņas, jūsu interneta lietojums, laika zīmogi vai citi metadati attiecībā uz mūsu pakalpojumu lietojumu, jūsu norēķinu vēsture, kredītvēsture, kredītkaršu numuri, personas kods (ja to atļauj tiesību akti), drošības kodi un jūsu apkalpošanas vēsture.
   2. Tehniskie un lietojuma dati par jums sniegtajiem Pakalpojumiem, tostarp informācija par to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus. Daži piemēri.
    1. Aprīkojuma dati. Informācija, kas identificē un ir saistīta ar aprīkojumu mūsu tīklos, kurus jūs izmantojat vai ar kuriem jūs mijiedarbojaties. Šie dati var ietvert, piemēram, aprīkojuma veidu, ierīces identifikatoru, ierīces statusu, sērijas numuru, iestatījumus, konfigurāciju un programmatūras veidu.
    2. Tīkla darbība un lietojums. Informācija par jūsu izmantotā aprīkojuma, pakalpojumu un lietotņu darbību mūsu tīklos. Piemēri ietver bezvadu ierīces atrašanās vietu (viesabonēšanas nolūkiem) un veidu; vieta, no kuras/uz kuru veikts tālruņa zvans palīdzības izsaukums ārkārtas vai salūšanas gadījumā, kā arī tā datums, laiks, ilgums un izmaksas, izmantotās balss saziņas minūtes, sarunu ieraksti, izmantotais joslas platums.  Tāpat mēs vācam tādus datus kā pārraides ātrumi un aizkavēšanās, dati, kas saistīti ar attālinātās uzraudzības pakalpojumiem un drošības parametriem, kā arī informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu savstarpēji savienotā balss pārraides interneta protokola (VoIP) pakalpojumus (tostarp bezsaistē iegādātos pakalpojumus).
  2. Mēs varam vākt iepriekš norādītos personas datus, sniedzot Pakalpojumus jums vai personai, kura nodrošina jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem. Mēs varam iegūt šos datus dažādos veidos, piemēram:
   1. tiešā veidā no jums – piemēram, jums sniedzot detalizētu informāciju, lai abonētu mūsu Pakalpojumus vai sazinātos ar mums tehniska pieprasījuma gadījumā,  
   2. automātiski – gadījumos, kad personas dati tiek ģenerēti, jums izmantojot mūsu Pakalpojumus,
   3. no trešo personu avotiem  – mēs dažkārt vācam iepriekš norādītās jūsu personas datu kategorijas no uzticamām trešajām personām saistībā ar Pakalpojumiem, kurus mēs jums sniedzam vai piedāvājam sniegt, ja tas ir nepieciešams un ja mums ir pienācīgi pamatots iemesls to darīt. Šīs personas ietver JLR kā jūsu transportlīdzekļa ražotāju, “Zini savu klientu” (ZSK)/krāpšanas novēršanas aģentūras, lietišķos direktorijus, kredītvēstures pārbaudes un ZSK/pārbaudes aģentūras un savienoto tīklu nodrošinātājus. 
 5. KĀ MĒS IZMANTOJAM IEVĀKTOS PERSONAS DATUS?
  1. Turpmāk ir izklāstīti daži veidi, kādos mēs apstrādājam personas datus.
   1. Jūsu nodrošināšana ar piekļuvi Pakalpojumiem, lai pārvaldītu jūsu lietotni un noteiktu jūsu atbilstību piekļuves piešķiršanai Pakalpojumiem. Tas ietver vēršanos pret nelikumīgām darbībām, ZSK/krāpšanas draudiem mūsu īpašumam vai personālam, mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un/vai piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem, kā arī mūsu juridisko un normatīvo pienākumu izpildes nolūkā.
   2. Pieprasīto Pakalpojumu sniegšana jums. Tā ietver saziņu ar jums un pieprasīto Pakalpojumu sniegšanu.
   3. Kontu pārvaldība un palīdzības sniegšana jums sava konta pārvaldīšanā. Tā ietver saziņu ar jums par mūsu Pakalpojumu izmantošanu, atbildēšanu uz jūsu vaicājumiem, visas jūsu pieprasītās informācijas sniegšanu, tehniskā atbalsta pieprasījumu risināšanu un klientu apkalpošanas atbalsta nodrošināšanu.
   4. Maksājumu apstrāde un rēķinu izrakstīšana. Maksājumu saņemšana un apstrāde ietver vēršanos pret krāpnieciskām darbībām, kā arī mūsu juridisko un normatīvo pienākumu ievērošanu. 
   5. Mūsu tīkla integritātes aizsardzība. Drošības saglabāšana, jūsu personas datu aizsardzība pret jebkāda veida nozaudēšanu, bojājumiem, zādzību un nesankcionētu piekļuvi, noziedzīgus nodarījumu un krāpšanas novēršana, likumpārkāpēju nodošana kriminālvajāšanai un nacionālās drošības aizsardzība.
   6. Mūsu tīkla pārvaldība, lai mēs varētu pārvaldīt savu tīklu un jūs varētu to izmantot. Tā ietver mūsu tīklā ienākošo datu plūsmas pārvaldību, lai nodrošinātu iespējami vislabākās Pakalpojumu kvalitātes pieejamību jums. 
   7. Mūsu Pakalpojumu izpēte un attīstība. Mūsu (un trešo personu partneru) Pakalpojumu uzlabošana un jaunu Pakalpojumu izstrāde, izmantojot pašreizējo Pakalpojumu lietojuma statistiku. 
   8. Ar tirgvedību saistītas darbības. Informācijas nosūtīšana jums par mūsu Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad jūs pieprasāt mums to nesūtīt. Gadījumos, kad mums ir pienākums saņemt jūsu piekrišanu šādu darbību veikšanai, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, attiecīgi sazinoties ar mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. 
   9. Atbilstība juridiskajām prasībām. Datu (piemēram, identifikācijas datu) vākšana un glabāšana par jums pēc nepieciešamības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
   10. Atbilžu sniegšana uz attiecīgo iestāžu pieprasījumiem un normatīvo prasību ievērošana. Mēs  varam izmantot jūsu personas datus, lai atbildētu uz tiesībsargājošo iestāžu un citu publisko iestāžu pieprasījumiem. Tie var noteikt mums par pienākumu izpaust jūsu kontaktinformāciju un/vai informāciju par jūsu veikto mūsu Pakalpojumu lietojumu attiecīgajām iestādēm vai bloķēt, pārtvert vai citādā veidā iejaukties jūsu veiktajā mūsu Pakalpojumu lietojumā un izpaust jebkurus lietojuma rezultātā radītos personas datus.
 6. KĀDS IR ŠĀDAS DATU IZMANTOŠANAS PAMATOJUMS?
  1. Mūsu pamatojums (vai juridiskais pamats) jūsu personas datu apstrādei ES ir atkarīgs no pašu datu rakstura, mūsu attiecībām ar personas datu subjektu, sniegtā Pakalpojuma, Pakalpojumu sniegšanas vai personas datu apstrādes valstī pastāvošajām specifiskajām juridiskajām un normatīvajām prasībām, kā arī daudziem citiem faktoriem.  Turpmāk ir izklāstīts apstrādes juridiskais pamats, ievērojot dažās valstīs pastāvošās modifikācijas.
   1. Lai mēs varētu iesaistīties darījumos ar jums, piegādātājiem un lietišķajiem partneriem, sazinātos ar jums un apstrādātu maksājumus piekļuves Pakalpojumiem nodrošināšanas nolūkā, mums ir jāapstrādā līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamie jūsu dati.
   2. Mēs apstrādājam personas datus tirgvedības un pārdošanas darbību veikšanas nolūkā, pēc nepieciešamības pamatojoties uz jūsu piekrišanu un sniedzot attiecīgas norādes mūsu vietnēs, vai jūsu personas datu vākšanas laikā vai īstenojot mūsu leģitīmās intereses savu produktu un pakalpojumu noieta veicināšanas, kā arī to uzlabošanas un attīstīšanas nolūkā. 
   3. Mēs apstrādājam datus savās leģitīmajās interesēs savu Pakalpojumu analīzes, attīstības, uzlabošanas un optimizācijas, kā arī sava tīkla un sistēmu drošības un integritātes nodrošināšanas nolūkā. Tāpat mūsu leģitīmajās interesēs ir pēc nepieciešamības izmantot jūsu personas datus juridisku prasību gadījumā, kā arī atbilstības, normatīvajiem un izmeklēšanas nolūkiem. 
   4. Piemērojamo tiesību aktu (tostarp telekomunikāciju tiesību aktos) un noteikumu vai sabiedrības interešu ievērošanas nolūkā, piemēram, lai izpildītu tiesvedības procesa, tiesībsargājošo vai regulatīvo iestāžu noteiktās prasības vai sniegtu atbalstu noziedzīga nodarījuma novēršanā, atklāšanā vai kriminālvajāšanā.
   5. Ja jūs izvēlēsieties nesniegt jebkuru pieprasīto informāciju, mēs varam nespēt nodrošināt jums noteiktus pakalpojumus vai funkcijas.  
  2. Mūsu leģitīmās intereses. Mēs esam veikuši visu sevis veikto datu apstrādes veidu nozīmīguma izvērtēšanas testus,  pamatojoties uz savām iepriekš izklāstītajām leģitīmajām interesēm. Jūs varat saņemt informāciju par jebkuru mūsu nozīmīguma izvērtēšanas testu, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.
  3. Visās pārējās valstīs (izņemot ES un jurisdikcijas, kurās pastāv ES līdzīgas prasības) mūsu pamats jūsu personas datu apstrādei ir jūsu piekrišana un Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un šīs Politikas pieņemšana.
 7. KĀDOS GADĪJUMOS MĒS KOPĪGOJAM SEVIS IEVĀKTOS PERSONAS DATUS?
  1. Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kura var būt nepieciešama dažās jurisdikcijās, mēs varam pēc vajadzības izpaust jūsu personas datus iepriekš minētajiem nolūkiem un ievērojot turpmāk izklāstīto.
   1. Saistītie uzņēmumi. Mēs varam izpaust sevis ievāktos jūsu datus saviem saistītajiem uzņēmumiem. Tiesību aktos atļautajā apmērā un, pēc nepieciešamības iegūstot jūsu piekrišanu, mūsu saistītie uzņēmumi var izmantot jūsu datus šajā dokumentā izklāstītajiem nolūkiem, tostarp savu produktu un pakalpojumu reklamēšanai jums.  Apstrādājot jūsu personas datus, mūsu saistītie uzņēmumi īsteno tādu praksi, kas nodrošina vismaz tāda paša līmeņa aizsardzību, kā izklāstīts šajā Politikā.    Mūsu saistīto uzņēmumu saraksts ir pieejams šeit.
   2. Mūsu pakalpojumu integrēšana. Mūsu Pakalpojumi tiek piedāvāti ar JLR starpniecību. Šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams, lai jūs kopīgotu savus personas datus ar to, lai palīdzētu nodrošināt jums Pakalpojumus. Tāpat mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar uzņēmumiem, kuri ir sistēmu integrētāji, JLR mazumtirgotāji un tīkla partneri, lai varētu nodrošināt jums Pakalpojumus.
   3. Trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Mēs nolīgstam uzņēmumus un privātpersonas Pakalpojumu sniegšanai vai iepriekš izklāstīto nolūku īstenošanai nepieciešamo funkciju veikšanai. Piemēri: saziņa, maksājumu apstrāde, kredīta un atbilstības risku novērtēšana piekļuves Pakalpojumiem sniegšanas nolūkā, datu analīze, attiecību ar klientiem pārvaldība, kā arī tīkla partneru, darbuzņēmēju un pārstāvju piesaiste funkciju veikšanai mūsu vārdā.  Minētās trešās personas ietver citus pārvadātājus un piegādātājus, kuriem mēs varam pēc nepieciešamības izpaust personas datus, lai cita starpā sniegtu Pakalpojumus, izpildītu jūsu pieprasījumus un pasūtījumus, izpildītu pakalpojumus/pasūtījumus, nodrošinātu klientu apkalpošanu un veiktu norēķinus.  Šiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem ir piekļuve tiem personas datiem, kuri tiem ir nepieciešami savu funkciju veikšanai, taču tiem nav atļauts izmantot datus citiem nolūkiem, veicot datu apstrādi mūsu vārdā.  Ik reizes kopīgojot personas datus ar trešajām personām, mēs īstenojam pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgie trešo personu līgumi ietver jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību.
   4. Uzņēmumu pāreja cita īpašnieka rokās. Citam uzņēmumam iegādājoties vai apvienojot mūsu uzņēmumu vai faktiski visiem mūsu aktīviem pārejot cita uzņēmuma īpašumā (kas var notikt bankrota procedūras ietvaros), mēs varam nodot jūsu personas datus attiecīgajam uzņēmumam. Tāpat mums var būt nepieciešams izpaust jūsu personas datus pirms šādas uzņēmuma iegādes vai apvienošanas, piemēram, mūsu konsultantam un ikviena potenciālā pircēja konsultantam. 
   5. Tiesiskās aizsardzības īstenošana un reaģēšana uz tiesvedības procesiem.  Mēs varam izpaust par jums ievāktos personas datus: i) lai ievērotu piemērojamajos tiesību aktos, tiesvedības procesos, tiesas rīkojumos noteiktās prasības un citas juridiskās prasības, un ii) ja mums ir pamats labticīgi uzskatīt, ka datu izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, jūsu vai citu personu drošību, izmeklētu krāpšanas gadījumus, atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem, tostarp tādu valsts iestāžu pieprasījumiem, kuras atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, kā arī nacionālās drošības un/vai tiesībaizsardzības nolūkiem. Kā minēts iepriekš, par jums ievāktie personas dati var tikt kopīgoti ar valsts iestādēm vai tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem iepriekš izklāstītajiem nolūkiem, ja mums ir labticīgs pamats uzskatīt, ka mums ir pienākums kopīgot datus, ja pastāv pārliecinoši ar sabiedrības interesēm saistīti iemesli vai ja izpaušana ir nepieciešama mūsu komerciālo, finansiālo, juridisko, reputācijas vai citu leģitīmo interešu aizsardzībai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. 
   6. Apkopotas un deidentificētas informācijas kopīgošana.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veidotu apkopotu un anonimizētu informāciju, kuru mēs varam kopīgot ar trešajām personām.  Jūs nav iespējams identificēt, pamatojoties uz šādu anonimizēto informāciju.  Citos apstākļos mēs varam pseidonimizēt jūsu personas datus pirms to kopīgošanas ar trešajām personām, lai mēs varētu tos atkārtoti sasaistīt ar jums pēc to apstrādes un nosūtīšanas atpakaļ mums.  Lai arī trešās personas nevarēs  identificēt jūs, pamatojoties uz pseidonimizēto informāciju, mēs joprojām varēsim jūs identificēt.  Mēs rīkojamies ar pseidonimizētiem datiem tāpat, kā ar personas datiem, un nodrošinām vienādu aizsardzības līmeni, kopīgojot tos ar trešajām personām.
   7. Tikai attiecīgajām jurisdikcijām (piemēram, Japānai un Ķīnai): ar šo jūs piekrītat kopīgot savus datus ar šajā punktā norādītajām trešajām personām vai to kategorijām. 
 8. PERSONAS DATU STARPTAUTISKA NOSŪTĪŠANA
  1. Pamatojoties uz jūsu piekrišanas saņemšanu saskaņā ar dažās jurisdikcijās pastāvošajām prasībām, uzņēmums “Tata Communications” var nosūtīt jūsu personas datus ārpus valsts robežām.   Šādā gadījumā jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz citām “Tata Communications” sabiedrībām un/vai nesaistītajām trešajām personām, kā arī tajās apstrādāti.
  2. Visas “Tata Communications” sabiedrības ir parakstījušas uzņēmumu grupas mēroga vienošanos attiecībā uz personas datu nosūtīšanu ārpus ES vai uz jurisdikcijām, kuras saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni.  Mūsu saistīto uzņēmumu un to atrašanās vietu saraksts ir pieejams šeit.Šīs vienošanās pamats ir Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas (un kurās šī iemesla dēļ ir noteikts līgumisks pienākums piemērot ES teritorijā sniegtajam līmenim līdzvērtīgus personas datu aizsardzības standartus).   Tādējādi mēs nodrošinām pietiekamu jūsu personas datu drošības līmeni gadījumos, kad mēs nosūtām tos kādam no saviem saistītajiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā atrašanās vietas.  Šo klauzulu kopija ir pieejama, sazinoties ar mums.
  3. Kopīgojot jūsu personas datus ar trešajām personām, kuras nav saistītas ar “Tata Communications” uzņēmumu grupu, mēs piemērojam tām pienākumu ievērot attiecīgo personas datu drošību un apstrādāt tos saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.  [Tikai Indijai: tāpat mēs nodrošinām, ka trešās personas ievēro vismaz vienādu datu aizsardzības līmeni, kā mēs.] Gadījumos, kad mēs piesaistām trešo personu pakalpojumu sniedzējus jūsu personas datu apstrādei mūsu vārdā, mēs neatļaujam tām izmantot attiecīgos datus saviem nolūkiem, atļaujot tām apstrādāt datus tikai mūsu norādītajiem nolūkiem saskaņā ar mūsu sniegtajiem norādījumiem.  Uzsākot līgumiskas attiecības ar šādiem datu apstrādātājiem, mēs pārliecināmies, ka tajos pastāv pienācīgi jūsu personas datu aizsardzības pasākumi, izmantojot tādus datu nosūtīšanas mehānismus, kas vislabāk atbilst personas datiem un valstīm, kuru teritorijā vai uz kurām dati var tikt nosūtīti.  Tiesību aktos atļautajā apmērā šis mehānisms ietver ES apstiprinātas līguma klauzulas, nodrošinājumu tam, ka saņēmējs ir ieviesis ES apstiprinātus  saistošus uzņēmuma noteikumus par personas datu nosūtīšanu, vai (ASV) ir saņēmis privātuma vairoga sertifikāciju (ES un Šveices privātuma vairogs), vai apliecinājumu, ka ES ir formāli atzinusi datu saņēmēja valsti par valsti, kura nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni.  
  4. Tikai attiecīgajām jurisdikcijām (piemēram, Meksika, Krievija, Ķīna un Argentīna): izmantojot Pakalpojumus, jūs nepārprotami piekrītat personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm, ja tam ir nepieciešama jūsu piekrišana.
 9. KĀDAS IR MANAS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SAVIEM PERSONAS DATIEM?
  1. Daudzu valstu tiesību aktos jums ir noteiktas konkrētas tiesības attiecībā uz mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem, un mēs apņemamies cienīt un ievērot tās.  Minētās tiesības var ietvert: pieprasījumus apstiprināt, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, izsniegt jums savu personas datu kopiju (tostarp informāciju par to, ar ko mēs kopīgojam jūsu datus), labot vai dzēst savus personas datus un ierobežot (pārtraukt jebkāda veida aktīvi norisošu) personas datu apstrādi, ierobežot personas datu izmantošanu un izpaušanu, kā arī pieprasījumus kopīgot (pārnest) jūsu personas datus ar citu personu, piemēram, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju (ja piemērojamajos tiesību aktos ir noteiktas šādas tiesības).
  2. Turklāt noteiktās valstīs jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi konkrētos apstākļos (jo īpaši, ja mums nav pienākums apstrādāt attiecīgos datus, lai izpildītu līgumiskus vai citu veidu juridiskus pienākumus, vai ja mēs izmantojam datus tiešās tirgvedības nolūkiem).   Pēc nepieciešamības jūs varat arī atsaukt sevis sniegto piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus un pieprasīt informāciju par šādas piekrišanas nesniegšanas sekām.
  3. Šīs tiesības var būt ierobežotas, piemēram, ja jūsu pieprasījuma izpilde nozīmētu citas personas datu atspoguļošanu, pārkāpjot trešās personas (tostarp mūsu) tiesības, vai ja jūs pieprasāt mums dzēst tādus datus, kurus saskaņā ar tiesību aktiem mums ir pienākums glabāt vai kuru glabāšana ir pārliecinošās mūsu leģitīmas interesēs.
  4. Lai izmantotu jebkuras šādas tiesības, paustu bažas par mūsu privātuma ievērošanas praksi vai iegūtu citu informāciju, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.  Tikai Austrālijai: mēs rūpīgi izvērtēsim jūsu  pieprasījumu un sniegsim jums atbildi 30 dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.  
  5. Ja netiek atrisinātas jūsu bažas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts attiecīgajā datu aizsardzības iestādē.   Lūdzu, sazinieties ar mums pirms šādas sūdzības iesniegšanas, jo mēs augstu novērtētu iespēju vispirms pašiem izmeklēt un atrisināt jūsu bažas.  
 10. CIK ILGI TIKS GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?
  1. Mēs glabāsim personas datus tik ilgi, cik un/vai ne ilgāk, kā tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, normatīviem, nodokļu un grāmatvedības praksi vai jebkuras valsts telekomunikāciju licences noteikumiem, kura var attiekties uz mums.  Tāpat mēs dzēšam vai anonimizējam personas datus saskaņā ar visiem mums piemērojamajiem pienākumiem.
  2. Citādā veidā neatrunātu maksimālu vai minimālu glabāšanas periodu gadījumā mēs nosakām pienācīgu personas datu glabāšanas periodu, ievērojot: reģistros  esošo personas datu apjomu, veidu un jutīgumu, nesankcionētas piekļuves personas datiem vai to izpaušanas kaitējuma risku, mūsu personas datu apstrādes mērķus un to, vai mēs varam šos mērķus sasniegt, ar citiem līdzekļiem.
  3. Tikai Ķīnai: jūsu personas dati var tikt glabāti valstīs, kurās mēs pārsūtām personas datus 7. punktā izklāstītajā kārtībā.  
 11. DATU DROŠĪBA
  1. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai uzturētu jūsu personas datus drošībā un aizsargātu tos pret ļaunprātīgu izmantošanu, interferenci un nozaudēšanu, kā arī nesankcionētu vākšanu, kopēšanu, grozīšanu, izpaušanu un piekļuvi tiem.
  2. Mēs esam ieviesuši saprātīgus kontroles pasākumus (tostarp fiziskos, tehnoloģiskos un administratīvos pasākumus), kuru mērķis ir palīdzēt aizsargāt ar vietņu starpniecību ievāktos personas datus. Taču neviens drošības pasākums nav ideāls, tādēļ mēs nevaram jums garantēt, ka mūsu ievāktajiem personas datiem netiks veikta nesankcionēta piekļuve un tie netiks izmantoti nesankcionētā veidā, jo tas var notikt ārpus mūsu kontroles esošu apstākļu dēļ. Mēs esam ieviesuši procedūras, kuras ir vērstas uz aizdomu par personas datu pārkāpumu risināšanu, un apņemamies informēt jūs un ikvienu attiecīgo regulējošo iestādi par pārkāpumu tad, kad mums ir juridisks pienākums to darīt.
  3. Turpmāk ir izklāstīti mūsu ieviestie pasākumi jūsu personas datu uzturēšanai drošībā.
   1. Fiziskie pasākumi, tostarp ierobežota piekļuve datoru centriem un datu glabāšanas iekārtām. 
   2. Administratīvie pasākumi, tostarp iekšējā datu drošības plāna īstenošana un periodiskas darbinieku apmācības sesijas.
   3. Tehnoloģiskie pasākumi, tostarp piekļuves kontrole personas datu apstrādes sistēmai un piekļuves kontroles sistēmas instalēšana un drošības programmas.
   4. Jebkāda veida piekļuve sistēmas komponentiem un personas datiem tiek sniegta tikai tām personām, kurām ir dienesta nepieciešamība tiem piekļūt.
   5. Piekļuves tiesības individuāliem lietotājiem ir ierobežotas līdz minimālajam darba pienākumu izpildes vajadzību līmenim. Tās tiek piešķirtas, pamatojoties uz amata klasifikāciju un veicamajām darba funkcijām.
   6. Jebkāda veida  piekļuves tiesību saņemšanai ir nepieciešama pilnvaroto personu izsniegta atļauja, kurā ir norādītas nepieciešamās privilēģijas pirms piekļuves sniegšanas.
   7. Katram lietotājam tiek piešķirti unikāli identifikācijas dati pirms tiem tiek atļauts piekļūt sistēmas komponentiem, personas datiem vai citiem sensitīviem datiem. Turklāt, autentificējoties, katram lietotājam ir jāizmanto vismaz parole.
 12. IZMAIŅAS ŠAJĀ POLITIKĀ

  Lai nodrošinātu, ka jūs vienmēr esat informēts(-a) par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, mēs periodiski atjaunināsim šīs Politikas tiešsaistes versiju, lai tajā atspoguļotu mūsu veiktās izmaiņas jūsu personas datu izmantošanā. Tāpat mēs varam ieviest tajā izmaiņas, lai ievērotu piemērojamajos tiesību aktos vai normatīvajā regulējumā noteiktās prasības. Ja tas būs praktiski iespējams, mēs jūs informēsim pirms būtisku izmaiņu ieviešanas citādā veidā, piemēram, ievietojot paziņojumu savās vietnēs vai nosūtot jums paziņojumu. Piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā apmērā mēs apņemamies saņemt jūsu piekrišanu pirms attiecīgo izmaiņu ieviešanas. Taču vienlaikus aicinām jūs periodiski pārskatīt šo Politiku, lai jūs būtu informēts(-a) par visām izmaiņām par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.