Tata Communications (Spain), SL | Condicions d’ús del punt d’accés WiFi

Les condicions següents, la Política d'ús acceptable (també anomenada «Política d’ús raonable»), la Política de privadesa i la Política de gestió de xarxes que s'indiquen tot seguit constitueixen conjuntament els termes i condicions (les «Condicions») en virtut dels quals Tata Communications (Spain), SL («Tata Communications», «TC»«nosaltres», «-nos», «nostre/s» o «nostra») proporcionarà a l’usuari registrat («vós», «vostre/s», «vostra» o el «client»), accés sense fil al servei d’Internet (el «Servei»); i l’ús del Servei per part vostra està sotmès en tot moment a les Condicions. Les Condicions us vinculen amb TC a partir del moment en què es produeixi el primer dels fets següents: (i) accepteu aquestes Condicions en línia en seleccionar l’opció Clicar/Acceptar, (ii) accepteu aquestes Condicions mitjançant signatura electrònica, o (iii) comenceu a fer ús del Servei, moment a partir del qual es formalitza el vostre acord vinculant amb TC.   

 1. EL SERVEI
  1. El Servei proporciona connectivitat entre el vostre equip i Internet. TC us ofereix el Servei però no us ofereix la interfície subjacent ni el dispositiu utilitzat per accedir a la connectivitat. En fer ús del Servei, accepteu aquestes Condicions; en cas que no desitgeu quedar vinculats per les Condicions, heu de deixar de fer ús immediatament del Servei.   
  2. En concret, el Servei proporciona accés des de l'equip a la xarxa pública d’Internet. TC només proporciona el Servei, no l'equip.
 2. UTILITZACIÓ DEL SERVEI
  1. D’acord amb la legislació aplicable, us heu de registrar per a utilitzar el Servei facilitant informació genuïna i veraç. Garantiu que les dades del vostre perfil i les altres dades proporcionades són correctes. Comunicareu a TC els canvis en aquestes dades sense retards innecessaris. Accepteu no compartir la vostra informació d'inici de sessió amb ningú, excepte en la mesura en què ho permeti la Política d'ús acceptable (també anomenada «Política d’ús raonable») i es descrigui en aquest document. La Política d'ús acceptable (també anomenada «Política d’ús raonable») es pot trobar https://www.tatacommunications.com/policies/acceptable-use/ i pot ser modificada en qualsevol moment, de manera que les condicions modificades seran aplicables automàticament al Servei i al seu ús continuat per part dels clients, excepte en la mesura que s’indica més endavant. Només es notificaran les modificacions que comportin canvis substancials. El fet de seguir utilitzant qualsevol dels Serveis després que TC hagi notificat aquests canvis es considera una acceptació de les Condicions modificades.
  2. TC no és responsable de cap problema del vostre equip que pugui inhibir o impedir la vostra capacitat d’utilitzar el Servei.
  3. TC farà tot el que pugui per proporcionar el Servei; no obstant això, pot ser que de vegades el Servei no estigui disponible en part o totalment per causes alienes a TC, incloses causes que no depenguin del control de TC i de les quals no és responsable. 
  4. El Servei pot estar subjecte a filtres de contingut que bloquegin determinats llocs web.  La legislació aplicable pot exigir la presència de filtres al dispositiu, que poden variar segons la vostra localització geogràfica. 
  5. Encara que TC pot imposar filtres en determinats llocs web, és responsabilitat vostra abstenir-vos d'accedir a qualsevol material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador. En cas que TC tingui coneixement que s’ha accedit a contingut il·legal, TC es reserva el dret de limitar, restringir o suspendre l’accés al Servei per part vostra.
  6. TC pot reduir, a la seva absoluta discreció, la velocitat de transmissió de dades en qualsevol moment o lloc si el vostre ús de les dades supera un llindar d’ús aplicable i identificat durant qualsevol període concret. Si la llei ho exigeix, TC us notificarà per endavant quin és el llindar d’ús aplicable als Serveis o qualsevol canvi en el llindar d’ús aplicable, a través dels canals adequats.   Si necessiteu més informació, consulteu la nostra Política de gestió de xarxes a here
  7. El proveïdor bàsic de TC també pot reduir la vostra velocitat de transmissió de dades, a la seva absoluta discreció, segons correspongui. En aquest cas, TC no serà responsable de notificar-vos prèviament aquesta reducció.
  8. Mentre feu ús del Servei podeu trobar contingut que us sembli ofensiu, qüestionable, obscè, amenaçador o perjudicial. TC no controla el contingut disponible quan s’utilitza el Servei i és responsabilitat vostra controlar el vostre accés al contingut ofert quan utilitzeu el Servei. 
  9. TC no és responsable de la precisió, integritat, naturalesa ni puntualitat de qualsevol informació obtinguda a través del Servei; TC tampoc no és responsable dels béns o serveis subministrats per qualsevol altre tercer, encara que s’accedeixi a aquests béns o serveis a través del Servei.
  10. Com a solució de connectivitat mòbil, el vostre ús del Servei dependrà de la connectivitat a la xarxa de proveïdors tercers, el que és aliè al control de TC.  Pot ser que el Servei no estigui disponible a totes les zones o només ho estigui en determinades zones geogràfiques amb cobertura de connectivitat a la xarxa.  L'ús perllongat del Servei fora del país on esteu registrat pot estar subjecte a limitacions addicionals, incloses restriccions o falta de disponibilitat, o pot afectar la qualitat o la disponibilitat del Servei que TC us proporciona. 
  11. L’ús del Servei per part vostra no us atorga cap dret en relació amb la propietat intel·lectual de TC ni la propietat intel·lectual de tercers a la qual accediu quan utilitzeu el Servei.
  12. No podeu copiar, reproduir, tornar a publicar, descarregar, publicar, retransmetre, enregistrar, transmetre, utilitzar comercialment, editar, modificar, comunicar públicament ni distribuir de cap manera cap contingut (que tingui protegida la propietat intel·lectual) al qual s’accedeixi mitjançant el Servei, tret que el titular dels drets de propietat intel·lectual us hagi atorgat el permís.
  13. En la Política de privadesa de TC (disponible a l’adreça següent: here explica com es recopila, utilitza i protegeix la informació personal dels clients del Servei.
 3. LES VOSTRES OBLIGACIONS
  1. Us comprometeu a no utilitzar el Servei:
   1. Contravenint la Política d’ús acceptable de TC (també anomenada «Política d’ús raonable») https://www.tatacommunications.com/policies/acceptable-use/;
   2. Per a finalitats il·legals, incompatibles o il·lícites, i us assegurareu que tampoc no ho facin tercers.
   3. De manera que pugui infringir els drets de tercers, inclosos, entre d’altres, els drets de propietat intel·lectual.
   4. Per a enviar, rebre intencionadament, carregar, descarregar o utilitzar qualsevol material que sigui ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador.
   5. De tal manera que comporti interrompre, danyar, impedir o restar eficàcia a la prestació dels Serveis.
  2. Esteu d’acord amb:
   1. Tenir el dret d’utilitzar el Servei només si compliu tots els requisits legals i no amb la finalitat d'incomplir les Condicions o la legislació aplicable.
   2. No compartir les dades i la informació rebuda en el context d'utilització del Servei amb tercers per a finalitats comercials ni sotmetre-les a tractament posterior.
   3. Desvincular-vos del dispositiu i del VIN si és el cas que veneu el dispositiu, ja que aquest contracte no és transferible. El Servei no es transferirà a un altre dispositiu ni usuari.
   4. Indemnitzar TC per qualssevol pèrdues, responsabilitats, costos i despeses que TC hagi d’assumir com a conseqüència de qualsevol reclamació de tercers contra TC derivada o relacionada amb un incompliment directe o indirecte d’aquestes Condicions per part vostra.
 4. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ
  1. La seguretat de les vostres dades és responsabilitat vostra. TC us recomana que instal·leu programari antivirus adequat en el dispositiu que utilitzeu per accedir al Servei.
  2. Us abstindreu d’utilitzar el Servei de tal manera que pugui comprometre la seguretat de TC o la seguretat d'altres usuaris/clients del Servei.
  3. No compartireu l'accés al Servei amb cap tercer. Si ho feu, qualsevol incompliment de les Condicions per part dels tercers en fer ús del Servei serà responsabilitat vostra i mantindreu indemne i respondreu enfront de TC de tota responsabilitat en relació amb això. 
 5. VIGÈNCIA I RENOVACIÓ
  1. Aquest acord entrarà en vigor el dia en què s’activi el vostre servei i es mantindrà vigent durant un període mínim de dotze (12) mesos (el «Termini de compromís del Servei»). Pagareu els Serveis de manera anticipada al començament del Termini de compromís del Servei.
  2. Al final de cada Termini de compromís del Servei podreu renovar aquest acord per un altre període d’un (1) any, d’acord amb l’apartat 5.3 següent, de manera que s’iniciarà un nou Termini de compromís del Servei.
  3. Si els vostres serveis no es renoven, es podrà rescindir el vostre servei quan finalitzi el termini acordat. La rescissió us podria impedir fer ús de tots els serveis que es basin en la connectivitat.
  4. Si els serveis es presten mensualment, haureu de notificar per escrit, amb una antelació mínima de trenta (30) dies a la data d’inici del següent Termini de compromís del Servei mensual, la vostra intenció de rescindir-los. Si el vostre Acord no té cap Termini de compromís del Servei, és un Acord mensual.
  5. Si el servei no es renova, els Serveis es poden suspendre i desactivar sense avís previ.
 6. LLOC DE JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE
  1. Aquest Acord es regirà i s’interpretarà de conformitat amb la legislació d'Espanya, amb exclusió de la convenció de les Nacions Unides sobre contractes per a la venda internacional de mercaderies. Aquesta elecció de llei només és aplicable en la mesura en què no privi d’aplicar al consumidor qualsevol norma vinculant de protecció dels consumidors aplicable en l'Estat on tingueu la vostra residència habitual en el moment de formalitzar l’Acord. 
  2. Qualsevol disputa o litigi en relació amb l'existència, formalització, validesa, interpretació, compliment o extinció d'aquest Acord se sotmetrà a la jurisdicció dels tribunals d'Espanya, amb exclusió de qualsevol altre tribunal, sense perjudici del dret de l’usuari a presentar una reclamació davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.
 7. RESPONSABILITAT
  1. TC no és el proveïdor de contingut i no assumeix cap responsabilitat per la precisió i actualitat de les dades i la informació que es transmet a través del Servei, ni pels danys derivats d’imprecisions o obsolescència d'aquestes dades i informació. 
  2. TC no és responsable dels danys que es pateixin com a conseqüència de l'ús d'un dispositiu que no sigui compatible amb l'ús del Servei.
  3. Excepte en la mesura en què estigui condicionada per altres apartats d’aquestes Condicions, la responsabilitat de TC en relació amb aquest Acord i derivada de qualsevol supòsit o teoria de responsabilitat està limitada a l’import pagat pels Serveis en un any. 
  4. Tret que ho prohibeixi la legislació aplicable, s’aplicaran les limitacions de responsabilitat següents. Els Serveis es poden interrompre, endarrerir o limitar d’altres maneres per diferents raons, incloses condicions ambientals, falta de disponibilitat d'espectre, interrupció del Servei per part del proveïdor bàsic de TC, càrrega del sistema, condicions d'emergència o talls a la xarxa. La disponibilitat i l’accés a la xarxa es poden restringir. L'accés a certs llocs web o serveis de tercers podria no estar disponible en la vostra ubicació.  
  5. Pot ser que, addicionalment, es necessiti maquinari, programari, subscripció, accés a Internet des del vostre PC compatible o connexió de xarxa especial, i en aquest cas sereu l’únic responsable de tramitar o obtenir tots aquests requisits. Algunes solucions poden necessitar productes o serveis de tercers, que estan subjectes als termes i condicions de tercers aplicables i poden requerir una compra diferent al proveïdor tercer o un acord diferent amb aquest. TC no és responsable de cap dany conseqüent causat d'alguna manera pel maquinari o programari anteriors o altres elements/requisits dels quals sou responsable.
  6. Tret que ho prohibeixi la legislació aplicable, TC no és responsable de cap mena de pèrdues o danys indirectes, especials, punitius, secundaris, imprevistos, econòmics o conseqüents que patiu o que pateixin tercers a causa de l’ús, o la incapacitat d’ús, del Servei prestat per TC o a través de TC, ni de cap pèrdua de negoci, clientela, ingressos o beneficis. Aquesta limitació de responsabilitat no és aplicable als casos d’intencionalitat dolosa, negligència greu o lesió contra la vida, el cos o la salut. 
  7. En la màxima mesura permesa per la llei, en virtut d’aquest document exonereu i manteniu indemne TC, inclosos els seus directius, directors, empleats i agents, contra totes i cadascuna de les reclamacions presentades per qualsevol (tercera) persona o entitat per danys de qualsevol mena derivats en qualsevol sentit, directament o indirecta, del Servei i de l’ús d’aquest, o relacionats amb aquests, per part de qualsevol persona (inclosos, entre d’altres, els danys materials i lesions personals) a causa d’un incompliment d’aquest Acord per part vostra. Aquesta obligació subsistirà després de l’extinció del vostre Acord amb TC. TC no és responsable dels canvis en el funcionament, l’equip o la tecnologia que puguin comportar que la vostra capacitat d’utilitzar el Servei quedi obsoleta o necessiti modificacions.
 8. DISPOSICIONS GENERALS
  1. TC pot modificar aquestes Condicions en qualsevol moment per motius de necessitat del negoci de TC. Si decidiu no acceptar les Condicions modificades, teniu dret a resoldre el contracte anticipadament i sense penalitzacions i haureu de deixar d’utilitzar el Servei. L’ús continuat després d'una modificació en les Condicions constituirà l’acceptació de la modificació, i les Condicions modificades seran aplicables automàticament al Servei i a l’ús continuat dels Serveis per part vostra.
  2. TC pot suspendre, restringir o aturar l'accés al Servei en qualsevol moment sense avís previ, per qualsevol motiu a discreció de TC, inclosos per al manteniment i la millora del sistema, per congestió o fallada o si TC sospita que el Servei (en tot o en part) s'utilitza per a qualsevol finalitat inadequada o no autoritzada, o per motius que no us afecten o no afecten el vostre compte amb TC. Si es produeix la suspensió o finalització del Servei per qualsevol raó, reconeixeu i accepteu que és possible que no pugueu accedir a algun Servei o a tots, inclosos els serveis d'emergència.
  3. Si TC us ha d’enviar alguna notificació per qualsevol motiu, TC ho farà per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens hàgiu proporcionat en registrar-vos al Servei. Si necessiteu enviar alguna notificació a TC o contactar-hi, ja sigui per a una queixa o per altres motius, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a movecustomers@tatacommunications.com.
  4. Si qualsevol part d'aquestes Condicions no pogués ser aplicada o si un tribunal o una altra autoritat normativa dictaminés que no té efectivitat, la part corresponent s’eliminarà d’aquest Acord, però la resta de disposicions continuaran sent aplicables.
  5. El Servei pot estar subjecte a qualsevol topall o restricció d’ús que TC pugui imposar raonablement.
  6. Si TC determina que heu infringit qualsevol de les Condicions, TC podrà limitar, restringir o finalitzar l'accés al Servei.
  7. Si teniu preguntes sobre aquestes Condicions o sobre el Servei, podeu adreçar-les a TC a: movecustomers@tatacommunications.com.