TATA COMMUNICATIONS (BELGIË) BVBA | Servicevoorwaarden wifi-hotspot

De onderstaande voorwaarden en het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (ook bekend als het ‘Fair Usage-beleid’), het Privacybeleid en het Netwerkbeheerbeleid vormen samen de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) waaronder Tata Communications (België) BVBA (“Tata Communications”,“TCwij”, “ons” of “onze”) een geregistreerde gebruiker (“u" of “uw” of “klant”) draadloze toegang geeft tot de internetdienst (“Dienst”) en uw gebruik van de Dienst is te allen tijde onderworpen aan de Voorwaarden. De Voorwaarden binden u en TC van zodra: (i) u deze Voorwaarden online accepteert door de optie ‘Klik/Accepteren’ te selecteren; (ii) u deze Voorwaarden door middel van e-handtekening accepteert; of (iii) wanneer u begint met het gebruik van de Dienst, op dat moment wordt een bindende overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en TC afgesloten.

 1. DE DIENST
  1. De Dienst zorgt voor connectiviteit tussen uw toestellen en het internet. TC biedt u de Dienst aan en biedt geen onderliggende interface of toestel aan voor toegang tot de connectiviteit. Bij het gebruik van de Dienst gaat u akkoord met deze Voorwaarden; als u niet gebonden wilt zijn aan de Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Dienst.   
  2. In het bijzonder biedt de Dienst toegang van het toestel tot het openbare internet. TC levert alleen de Dienst, niet het toestel.
 2. GEBRUIK VAN DE DIENST
  1. Zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, moet u zich registreren met echte en waarheidsgetrouwe informatie om de Dienst te gebruiken. U garandeert dat uw profielgegevens en andere verstrekte gegevens correct zijn. U moet TC zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van wijzigingen in deze gegevens. U gaat ermee akkoord om uw inloggegevens met niemand te delen, behalve zoals toegestaan in het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (ook bekend als het ‘Fair Usage-Beleid’) hetwelk kan worden gevonden op  https://www.tatacommunications.com/policies/acceptable-use en hetwelk te allen tijde kan worden gewijzigd. De aangepaste voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de Dienst en op het voortgezet gebruik van de klant, behalve zoals hieronder aangegeven. Kennisgeving van een wijziging wordt alleen gegeven als wijzigingen materieel zijn. Door een van de Diensten te blijven gebruiken nadat TC dergelijke wijzigingen heeft gemeld, wordt u geacht de Voorwaarden, zoals gewijzigd, te hebben geaccepteerd. 
  2. TC is niet verantwoordelijk voor problemen met uw toestel die uw vermogen om de Dienst te gebruiken, kunnen vertragen of verhinderen.
  3. TC zal zijn best doen om de Dienst te leveren, maar de Dienst kan soms gedeeltelijk of volledig niet beschikbaar zijn door oorzaken waarvoor TC niet aansprakelijk is, inclusief degene die buiten haar controle vallen. 
  4. De Dienst kan onderhevig zijn aan inhoudsfilters die bepaalde websites blokkeren.   Toestelfilters zijn mogelijk vereist door de toepasselijke wetgeving en kunnen variëren op basis van uw geografische locatie. 
  5. Hoewel TC filters op bepaalde websites kan opleggen, is het uw verantwoordelijkheid om geen illegaal, beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of dreigend materiaal te openen. Indien TC op de hoogte wordt gesteld van illegale inhoud die wordt geopend, behoudt TC zich het recht voor uw toegang tot de Dienst te begrenzen, beperken of beëindigen.
  6. TC kan, naar eigen goeddunken, de doorvoersnelheid van de klantgegevens op elk gewenst moment of op elke locatie verminderen als uw datagebruik een toepasselijke, geïdentificeerde gebruiksdrempel overschrijdt tijdens een specifieke periode. Indien vereist door de wet, zal TC u vooraf informeren over de gebruiksdrempel die van toepassing is op de Diensten, of wijzigingen aan de toepasselijke gebruiksdrempel via gepaste middelen. Ons netwerkbeheerbeleid is te vinden op weblink.
  7. Uw verwerkingssnelheid kan ook worden verminderd door de onderliggende leverancier van TC, naar eigen goeddunken, indien van toepassing. In dat geval is TC niet verantwoordelijk om u op de hoogte te brengen van een dergelijke beperking.
  8. Bij het gebruik van de Dienst kunt u inhoud tegenkomen die u aanstootgevend, beledigend, obsceen, bedreigend of schadelijk vindt. TC heeft geen controle over de inhoud die beschikbaar is met behulp van de Dienst, en het is uw verantwoordelijkheid om de websites te controleren die worden geopend tijdens het gebruik van de Dienst. 
  9. TC is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van enige informatie verkregen via de Dienst, noch is TC verantwoordelijk voor goederen of diensten geleverd door een andere derde partij, zelfs als deze goederen of diensten worden geopend via de Dienst.
  10. Als oplossing voor mobiele connectiviteit zal uw gebruik van de Dienst afhangen van de netwerkconnectiviteit van externe leveranciers die buiten de controle van TC vallen.  De Dienst kan mogelijk niet beschikbaar zijn in alle gebieden en kan alleen beschikbaar zijn in een bepaald geografisch gebied dat wordt gedekt door de netwerkconnectiviteit.  Langdurig gebruik van de Dienst buiten uw geregistreerde nationale locatie kan onderhevig zijn aan aanvullende beperkingen, waaronder ‘bandbreedtebeperking of gebrek aan beschikbaarheid of het kan de kwaliteit of beschikbaarheid van de Dienst die TC aan u verstrekt, beïnvloeden. 
  11. Uw gebruik van de Dienst verleent geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van TC of de intellectuele eigendom van derden die toegang hebben gekregen tot de Dienst.
  12. U mag geen inhoud (beschermde intellectuele eigendom) kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, publiceren, uitzenden, opnemen, overdragen, commercieel exploiteren, bewerken, wijzigen, communiceren aan het publiek of verspreiden op enige wijze (beschermde intellectuele eigendom), tenzij u toestemming heeft verkregen van de houder van de intellectuele eigendomsrechten voor die inhoud.
  13. Het Privacybeleid van TC (beschikbaar op het volgende adres: weblink) legt uit hoe persoonlijke informatie van klanten van de Dienst wordt verzameld, gebruikt en beschermd.
 3. UW VERPLICHTINGEN
  1. U gaat ermee akkoord dat u de Dienst niet zult gebruiken:
   1. in strijd met het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van TC (ook bekend als het ‘Fair Usage-beleid’);
   2. voor illegale, onverenigbare of onwettige doeleinden en u zorgt ervoor dat derden dit evenmin doen;
   3. op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
   4. het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden of gebruiken van materiaal dat beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is; of
   5. op een manier die de Dienst onderbreekt, beschadigt, vermindert of minder efficiënt maakt.
  2. U gaat ermee akkoord dat u:
   1. alleen het recht heeft om de Dienst te gebruiken als u voldoet aan alle wettelijke vereisten en geen doeleinden nastreeft in strijd met de Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving;
   2. de gegevens en informatie die werden ontvangen in het kader van het gebruik van de Dienst, niet deelt met derden voor commerciële doeleinden of om deze verder te verwerken; 
   3. uzelf loskoppelt van het VIN en het toestel ingeval u het toestel verkoopt, omdat dit contract niet overdraagbaar is. De Dienst wordt niet overgedragen naar een ander toestel of andere gebruiker; en
   4. TC vrijwaart tegen alle verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven die TC kan oplopen als gevolg van een vordering van derden tegen TC voortvloeiend uit of verband houdend met uw directe of indirecte schending van deze Voorwaarden.
 4. BESCHERMING VAN INFORMATIE
  1. De veiligheid van uw eigen gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid. TC raadt u aan om de juiste antivirussoftware te installeren op het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst.
  2. U zult de Dienst niet gebruiken op een manier die de beveiliging van TC of de beveiliging van andere gebruikers/klanten van de Dienst in gevaar kan brengen.
  3. U deelt geen toegang tot de Dienst met een derde partij. Als u dit doet, is elke schending van de Voorwaarden die door hen zijn vastgelegd bij het gebruik van de Dienst uw volledige verantwoordelijkheid en zult u TC vrijwaren van elke aansprakelijkheid in dit opzicht. 
 5. TERMIJN EN VERLENGING
  1. Deze overeenkomst begint op de dag waarop uw dienst wordt geactiveerd en duurt voor een periode van minimaal twaalf (12) maanden (de “Serviceverbintenistermijn”). U betaalt de diensten vooraf aan het begin van de Serviceverbintenistermijn.
  2. Aan het einde van elke Serviceverbintenistermijn kunt u deze overeenkomst verlengen voor een verdere periode van één (1) jaar in overeenkomst met lid 5.3 hieronder en dan zal een nieuwe Serviceverbintenistermijn beginnen.
  3. Als uw diensten niet worden verlengd, kan uw dienst aan het einde van de overeengekomen termijn worden beëindigd. Beëindiging kan het gebruik van alle diensten die afhankelijk zijn van connectiviteit verhinderen.
  4. Indien de diensten van maand tot maand worden verstrekt, moet u deze dienst ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het begin van de volgende maandelijkse Serviceverbintenistermijn schriftelijk opzeggen. Als uw overeenkomst geen Serviceverbintenistermijn heeft, is het een overeenkomst die van maand tot maand loopt.
  5. Als uw dienst niet wordt verlengd, kunnen de diensten zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden opgeschort en gedeactiveerd.
 6. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover het de consument niet de bindende toepasselijke consumentenbeschermingsvoorschriften ontzegt in het land waar u uw gebruikelijke verblijfplaats hebt op het moment van sluiting van de Overeenkomst. 
  2. Elk geschil of procesvoering met betrekking tot het bestaan, de afsluiting, de geldigheid, de interpretatie, de prestatie of de beëindiging van de Overeenkomst wordt voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, met uitsluiting van een andere rechtbank.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  1. TC is niet de contentprovider en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens en informatie die via de Dienst worden verzonden, noch voor schade als gevolg van onnauwkeurigheden en het achterhaalde karakter van dergelijke gegevens en informatie. 
  2. TC is niet aansprakelijk voor schade opgelopen als gevolg van het gebruik van een toestel waarvoor de Dienst niet kan worden gebruikt.
  3. Behalve indien beperkt door andere secties van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van TC onder of in verband met de Overeenkomst en voortkomend uit eender welke aansprakelijkheidstheorie beperkt tot het betaalde bedrag voor de Diensten gedurende één jaar. 
  4. Tenzij dit verboden is door de toepasselijke wetgeving, zijn de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing. Diensten kunnen worden onderbroken, vertraagd of anderszins beperkt om verschillende redenen, waaronder omgevingsomstandigheden, onbeschikbaarheid van spectrum, onderbreking van de Dienst door de onderliggende provider van TC, systeembelasting, noodsituaties of netwerkuitval. Beschikbaarheid en toegang tot het netwerk kunnen beperkt zijn. Toegang tot bepaalde websites of diensten van derden kan mogelijk niet beschikbaar zijn op uw locatie.  
  5. Extra hardware, software, abonnement, internettoegang vanaf uw compatibele pc en/of speciale netwerkverbinding zijn mogelijk vereist en u alleen bent verantwoordelijk voor het regelen of verkrijgen van dergelijke vereisten. Sommige oplossingen kunnen producten en/of diensten van derden vereisen, die onderworpen zijn aan toepasselijke algemene voorwaarden van derden en vereisen mogelijk een aparte aankoop van en/of een overeenkomst met de externe leverancier. TC is niet verantwoordelijk voor gevolgschade veroorzaakt door de voorafgaande hardware, software of andere items/vereisten waarvoor u verantwoordelijk bent.
  6. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, is TC niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, punitieve, incidentele, onvoorziene, economische of gevolgschade of schade die u of een derde partij kan ondervinden door het gebruik van of het onvermogen om de Dienst te gebruiken door of via TC, inclusief commerciële schade, verlies van goodwill, omzet of winst. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in gevallen van opzettelijk verzuim, grove nalatigheid of in geval van letsel aan lichaam of gezondheid. 
  7. Voor zover wettelijk toegestaan, bevrijdt en vrijwaart u hierbij TC, inclusief zijn functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten van alle vorderingen van een (derde) persoon of entiteit voor schadevergoeding van welke aard ook die voortvloeit uit of rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de Dienst en het gebruik door een persoon daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot schade aan het voertuig en persoonlijk letsel) als gevolg van een schending door u van de Overeenkomst. Deze verplichting blijft na beëindiging van uw Overeenkomst met TC voortlopen. TC is niet aansprakelijk jegens u voor veranderingen in werking, toestellen of technologie waardoor uw vermogen om de Dienst te gebruiken achterhaald is of die wijzigingen vereisen.
 8. ALGEMEEN
  1. TC kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Als u ervoor kiest om de gewijzigde Voorwaarden niet te accepteren, moet u stoppen met het gebruik van de Dienst. Voortgezet gebruik na een wijziging van de voorwaarden vormt instemming met de wijziging en de aangepaste voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de Dienst en op uw voortgezet gebruik van de Dienst.
  2. TC kan de toegang tot de Dienst op elk gewenst moment opschorten, beperken of stoppen zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, naar goeddunken van TC, inclusief voor systeemonderhoud, verbetering, congestie of falen of indien TC vermoedt dat de Dienst (geheel of gedeeltelijk) gebruikt wordt voor ongeoorloofde of ongepaste doeleinden, of om redenen die geen verband houden met u of uw account met TC. Indien de opschorting of beëindiging van de Dienst om welke reden dan ook plaatsvindt, erkent u en stemt u ermee in dat u mogelijk geen toegang hebt tot een of alle Diensten, inclusief de nooddiensten.
  3. Als TC u om welke reden dan ook moet informeren, zal TC dit per e-mail doen aan het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt bij het registreren voor de Dienst. Als u TC in kennis moet stellen of contact wilt opnemen met TC met betrekking tot deze Voorwaarden, stuur dan een e-mail naar movecustomers@tatacommunications.com.
  4. Indien een deel van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar is of zonder uitwerking wordt bevonden door een rechtbank of toezichthouder, zal dat onderdeel uit de Voorwaarden worden verwijderd en blijven de andere bepalingen van toepassing.
  5. De Dienst kan onderhevig zijn aan eventuele gebruikscapaciteit of beperkingen die TC redelijkerwijs kan opleggen.
  6. Als TC bepaalt dat u een van de Voorwaarden hebt geschonden, kan TC de toegang tot de Dienst begrenzen, beperken of beëindigen.
  7. Als u vragen hebt over de Dienst, neem dan contact op met Jaguar Land Rover op:  [invoegen contactgegevens].

 

Jaguar 

Adres

Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen

Telefoon

00800 33 86 70 49

Email

crcbelux@jaguarlandrover.com

Openingstijden klantenservice

8-20

 

Land Rover

Adres

Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen

Telefoon

00800 33 86 70 50

Email

crcbelux@jaguarlandrover.com

Openingstijden klantenservice

8-20