TATA COMMUNICATIONS (NEDERLAND) B.V. | Servicevoorwaarden Wifi-hotspot

De onderstaande voorwaarden en het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (ook bekend als het ‘Beleid inzake eerlijk gebruik’), Privacybeleid en Beleid inzake netwerkbeheer waarnaar hieronder wordt verwezen, vormen samen de algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) waaronder Tata Communications (Nederland) B.V. gevestigd te Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nederland en/of haar gelieerde ondernemingen of externe leveranciers die Tata Communications heeft gecontracteerd (‘Tata Communications’, TCwij/we’, ‘ons’ of ‘onze’) een geregistreerde gebruiker (‘u’ of ‘uw’), draadloze toegang geeft tot de internetservice (‘Service’). Uw gebruik van de Service is te allen tijde onderhevig aan deze Voorwaarden.

 1. DE SERVICE
  1. De Service biedt connectiviteit tussen uw apparatuur en het internet. TC biedt u de Service aan en biedt geen onderliggende interface of apparaat aan voor toegang tot de connectiviteit. 
  2. U bent gebonden aan deze Voorwaarden en wordt geacht deze Voorwaarden te accepteren vanaf de vroegste van de volgende momenten: (i) wanneer u deze Voorwaarden online accepteert door de optie ‘Klikken/Accepteren’ te selecteren; (ii) wanneer u deze Voorwaarden via e-handtekening accepteert. Uw acceptatie van deze Voorwaarden vormt een overeenkomst tussen u en TC. 
  3. In het bijzonder biedt de Service toegang van de apparatuur tot het openbare internet. TC levert alleen de Service, niet de apparatuur.
 2. GEBRUIK VAN DE SERVICE
  1. U moet zich registreren met echte en waarheidsgetrouwe informatie om de Service te kunnen gebruiken. U garandeert dat uw profielgegevens en andere verstrekte gegevens correct zijn. U dient TC zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze gegevens. U gaat ermee akkoord om uw inloggegevens met niemand te delen, behalve zoals toegestaan in het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (ook bekend als het ‘Beleid inzake eerlijk gebruik’) zoals hierin beschreven. U moet het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (ook bekend als het ‘Beleid inzake eerlijk gebruik’), wat te vinden is op  https://www.tatacommunications.com/policies/acceptable-use/ en wat op elk moment gewijzigd kan worden, afdrukken of opslaan, en de aangepaste voorwaarden van het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (ook bekend als het ‘Beleid inzake eerlijk gebruik’) zijn automatisch van toepassing op de Service, behalve zoals hieronder aangegeven. Kennisgeving van een wijziging wordt alleen gegeven als wijzigingen van wezenlijk belang zijn. Door het blijven gebruiken van de Services nadat TC dergelijke wijzigingen heeft aangegeven, wordt u geacht de Voorwaarden, zoals gewijzigd, te hebben geaccepteerd. 
  2. TC is niet verantwoordelijk voor problemen met uw apparatuur die uw vermogen om de Service te kunnen gebruiken, kunnen verhinderen of voorkomen.
  3. TC zal haar best doen om de Service te leveren, maar soms kan de Service gedeeltelijk of volledig niet beschikbaar zijn als gevolg van bepaalde oorzaken, inclusief oorzaken waarover zij mogelijk geen controle heeft, waarvoor TC niet aansprakelijk is.  
  4. De Service kan onderhevig zijn aan contentfilters die bepaalde websites blokkeren. Apparaatfilters zijn mogelijk vereist door de toepasselijke wetgeving en kunnen variëren op basis van uw geografische locatie. 
  5. Hoewel TC op bepaalde websites filters kan instellen, is het uw verantwoordelijkheid om geen illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend materiaal te openen. Indien TC op de hoogte wordt gesteld van illegale content die wordt geopend, behoudt TC zich het recht voor uw toegang tot de Service te begrenzen, beperken of beëindigen.
  6. TC kan, naar eigen goeddunken, de doorvoersnelheden van de klantgegevens op elk moment of op elke plaats verminderen als uw gegevensgebruik een toepasselijke, geïdentificeerde gebruiksdrempel overschrijdt tijdens een specifieke periode. Indien vereist door de wet, zal TC u via gepaste middelen vooraf informeren over de gebruiksdrempel die van toepassing is op de Services, of wijzigingen aan de toepasselijke gebruiksdrempel. Een kopie van ons huidige Beleid inzake netwerkbeheer is te vinden op weblink.
  7. Uw doorvoersnelheid kan ook worden verminderd door de onderliggende leverancier van TC, naar eigen goeddunken, indien van toepassing. In dat geval is TC niet verantwoordelijk om u over een dergelijke beperking te informeren.
  8. Bij het gebruik van de Service kunt u content tegenkomen die u beledigend, aanstootgevend, obsceen, bedreigend of schadelijk kunt vinden. TC heeft geen controle over de content die beschikbaar is via de Service. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren welke websites worden bezocht tijdens het gebruik van de Service. 
  9. TC is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, aard of tijdigheid van informatie verkregen via de Service, noch is TC verantwoordelijk voor goederen of diensten geleverd door een andere derde partij, zelfs als toegang tot deze goederen of services wordt verschaft via de Service.
  10. Als oplossing voor mobiele connectiviteit zal uw gebruik van de Service afhangen van de netwerkconnectiviteit van externe leveranciers, die buiten de controle van TC valt. Service kan mogelijk niet beschikbaar zijn in alle gebieden en kan alleen beschikbaar zijn in een bepaald geografisch gebied dat wordt gedekt door de netwerkconnectiviteit. Langdurig gebruik van de Service buiten uw geregistreerde nationale locatie kan onderhevig zijn aan aanvullende beperkingen, waaronder smoren of gebrek aan beschikbaarheid of kan de kwaliteit of beschikbaarheid van de Service die TC aan u verstrekt, beïnvloeden. 
  11. Uw gebruik van de Service verleent geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van TC of de intellectuele eigendom van derden die bezocht werden via de Service.
  12. U mag geen (intellectuele eigendom beschermde) content waartoe toegang is verkregen met de Service, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, uitzenden, opnemen, overdragen, commercieel exploiteren, bewerken, wijzigen, communiceren aan het publiek of op enige wijze verspreiden, tenzij de houder van de intellectuele eigendomsrechten van die inhoud u daartoe toestemming heeft verleend.
  13. Het Privacybeleid van TC (beschikbaar op het volgende adres: weblink) legt uit hoe zij persoonlijke informatie van klanten van de Service verzamelt, gebruikt en beschermt.
 3. UW VERPLICHTINGEN
  1. U gaat ermee akkoord dat u de Service niet zult gebruiken:
   1. in strijd met het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van TC (ook bekend als het ‘Beleid inzake eerlijk gebruik’);
   2. voor illegale, incompatibele of onwettige doeleinden en u zult ervoor zorgen dat derden dit ook niet doen;
   3. op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
   4. voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden of gebruiken van materiaal dat aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is; of
   5. op een manier die de Service onderbreekt, beschadigt, verslechtert of minder efficiënt maakt.
  2. U gaat ermee akkoord dat u:
   1. alleen recht hebt om de Service te gebruiken als u aan alle wettelijke vereisten voldoet en geen doeleinden nastreeft die de Voorwaarden of toepasselijke wetgeving schenden;
   2. de gegevens en informatie die ontvangen werden in het kader van het gebruik van de Service niet deelt met derden voor commerciële doeleinden of om deze verder te verwerken; 
   3. u zich loskoppelt van het VIN en apparaat in het geval u het apparaat verkoopt, omdat dit contract niet overdraagbaar is. de Service niet overgedragen wordt naar een ander apparaat of aan een andere gebruiker wordt overgedragen; en
   4. TC vrijwaart tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die TC kan oplopen als gevolg van claims van derden tegen TC voortvloeiend uit of verband houdend met uw directe of indirecte schending van deze Voorwaarden.
 4. BESCHERMING VAN INFORMATIE
  1. De beveiliging van uw eigen gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid. TC raadt u aan om toepasselijke antivirussoftware te installeren op het apparaat dat de klant gebruikt om toegang te krijgen tot de Service.
  2. U gebruikt de Service niet op een manier die de beveiliging van TC of de beveiliging van andere gebruikers/klanten van de Service in gevaar kan brengen.
  3. U deelt geen toegang tot de Service met een derde partij. Als u dit doet, is elke inbreuk op de Voorwaarden die door de derde partij is gepleegd bij het gebruik van de Service uw volledige verantwoordelijkheid en zult u TC schadeloos stellen voor enige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en claims in dit opzicht.
 5. TERMIJN EN VERLENGING
  1. Deze overeenkomst begint op de dag waarop uw dienst wordt geactiveerd en duurt voor een periode van minimaal twaalf (12) maanden (de “Serviceverbintenistermijn”). U betaalt de diensten vooraf aan het begin van de Serviceverbintenistermijn.
  2. Aan het einde van elke Serviceverbintenistermijn kunt u deze overeenkomst verlengen voor een verdere periode van één (1) jaar in overeenkomst met lid 5.3 hieronder en dan zal een nieuwe Serviceverbintenistermijn beginnen.
  3. Als uw diensten niet worden verlengd, kan uw dienst aan het einde van de overeengekomen termijn worden beëindigd. Beëindiging kan het gebruik van alle diensten die afhankelijk zijn van connectiviteit verhinderen.
  4. Indien de diensten van maand tot maand worden verstrekt, moet u deze dienst ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het begin van de volgende maandelijkse Serviceverbintenistermijn schriftelijk opzeggen. Als uw overeenkomst geen Serviceverbintenistermijn heeft, is het een overeenkomst die van maand tot maand loopt.
  5. Als uw dienst niet wordt verlengd, kunnen de diensten zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden opgeschort en gedeactiveerd.
 6. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. De overeenkomst tussen u en TC, deze Voorwaarden, en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en TC en/of deze Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving met de uitsluiting van het VN-verdrag betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen. Als u een consument bent, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover het u geen overschrijdende verplichte wetten en bindende consumentenbeschermingsvoorschriften ontneemt zoals van toepassing in het land waar u uw gebruikelijke verblijfplaats hebt op het moment van het afsluiten van de overeenkomst tussen u en TC. 
  2. Geschillen, claims of rechtszaken die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en TC en/of deze Voorwaarden en het bestaan, de sluiting, de geldigheid, de interpretatie, de prestatie of de beëindiging van de overeenkomst tussen u en TC en/of deze Voorwaarden worden ingediend bij de bevoegde rechtbank in Nederland, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  1. TC is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens en informatie die via de Service worden verzonden, noch voor schade als gevolg van onnauwkeurigheden en het verouderd zijn van dergelijke gegevens en informatie omdat TC niet de contentprovider is. 
  2. TC is niet aansprakelijk voor schade opgelopen als gevolg van het gebruik van een apparaat dat niet van toepassing is op het gebruik van de Service.
  3. Behalve zoals beperkt door andere delen onder deze Voorwaarden en tenzij u een consument bent, is de aansprakelijkheid van TC uit hoofde van of in verband met de overeenkomst tussen u en TC en voortvloeiend uit een theorie van aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag dat voor de Services is betaald gedurende één jaar. 
  4. Tenzij u een consument bent, is TC niet aansprakelijk jegens u voor veranderingen in de werking, apparatuur of technologie die ertoe leiden dat uw vermogen om de Service te gebruiken verouderd is of een wijziging vereist.
  5. Tenzij u een consument bent, is TC niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, punitieve, incidentele, onvoorziene, economische of indirecte schade of gevolgschade die u of een derde partij kan ondervinden door het gebruik van of het onvermogen om de Service te gebruiken door of via TC, inclusief, zonder beperking, verlies van zaken of goodwill of winst.
  6. Services kunnen worden onderbroken, vertraagd of anderszins beperkt om verschillende redenen buiten de controle van TC, inclusief omgevingsomstandigheden, het niet beschikbaar zijn van spectrum, onderbreking van de Service door de onderliggende provider van TC, systeembelasting, noodsituaties of netwerkuitval. In geval van dergelijke gebeurtenissen is TC niet aansprakelijk jegens u. Beschikbaarheid en toegang tot het netwerk kunnen beperkt zijn. Toegang tot bepaalde websites of services van derden kan mogelijk niet beschikbaar zijn op uw locatie.  
  7. Aanvullende hardware, software, abonnement, internettoegang vanaf uw compatibele pc en/of speciale netwerkverbinding zijn mogelijk vereist en u alleen bent verantwoordelijk voor het regelen of verkrijgen van dergelijke vereisten. Sommige oplossingen kunnen producten en/of services van derden vereisen, die onderworpen zijn aan toepasselijke algemene voorwaarden van derden en vereisen mogelijk aparte aankoop van en/of overeenkomst met de externe leverancier. TC is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade veroorzaakt door de hardware, software of andere items/vereisten zoals vermeld in dit deel waarvoor u verantwoordelijk bent.
  8. De beperking van aansprakelijkheid zoals vermeld in deel 7.3, 7.4 en 7.5 is niet van toepassing in gevallen van opzet, grove nalatigheid of in geval van schending van leven, lichaam of gezondheid. 
  9. Voor zover toegestaan door de wet, vrijwaart u TC, inclusief haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten en stelt u hen schadeloos tegen alle claims van een (derde) persoon of entiteit voor schadevergoeding van enige aard die, direct of indirect, voortvloeit uit of verband houdt met de Service en het gebruik ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan voertuigen en persoonlijk letsel), als gevolg van schendingen door u van deze Voorwaarden en/of algemene voorwaarden waarnaar in deze TC verwezen wordt (zoals, maar niet beperkt tot, het Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik) (ook bekend als het ‘Beleid inzake eerlijk gebruik’). Deze verplichting blijft na beëindiging van de overeenkomst tussen u en TC bestaan. 
 8. ALGEMEEN
  1. TC kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Als u ervoor kiest om de gewijzigde Voorwaarden niet te accepteren, moet u stoppen met het gebruik van de Service. Voortgezet gebruik na een wijziging van deze Voorwaarden vormt uw toestemming voor de wijziging en de aangepaste Voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de Service en op uw voortgezet gebruik van de Services.
  2. Tenzij u een consument bent, kan TC de toegang tot de Service op elk gewenst moment en voor welke reden dan ook naar goeddunken van TC, opschorten, beperken of stoppen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van het onderhoud van het systeem, verbetering, congestie of storing of als TC vermoedt dat de Service (geheel of gedeeltelijk) wordt gebruikt voor een ongeautoriseerd of ongepast doel, of om redenen die geen verband houden met u of uw account bij TC. Indien om welke reden dan ook een opschorting of beëindiging van de Service plaatsvindt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u mogelijk geen toegang hebt tot enige of alle Services, inclusief de nooddiensten.
  3. Als TC u om welke reden dan ook op de hoogte moet stellen, zal TC dit per e-mail doen aan het e-mailadres dat u aan TC hebt verstrekt bij het registreren voor de Service. Als u TC op de hoogte moet stellen of contact moet opnemen met TC met betrekking tot deze voorwaarden, stuur dan een e-mail naar movecustomers@tatacommunications.com.
  4. Indien een deel van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar is of door een rechtbank of toezichthouder als niet doeltreffend wordt bevonden, dan wordt dat onderdeel uit deze Voorwaarden verwijderd en blijven de andere bepalingen van toepassing.
  5. De Service kan onderhevig zijn aan een eventuele bovengrens voor gebruik of aan beperkingen die TC redelijkerwijs kan opleggen.
  6. Als u vragen hebt over de Service, neem dan contact op met Jaguar Land Rover op: 

Jaguar voertuigen
Jaguar Nederland
Stationsweg 8
4153 RD Beesd
00800 33 86 70 49
0031 20 714 39 88
crcnl@jaguarlandrover.com
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur

Land Rover Vehicles
Land Rover Nederland
Stationsweg 8
4153 RD Beesd
00800 33 86 70 50
0031 20 714 39 89
crcnl@jaguarlandrover.com
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur