TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC. Mga Tuntunin sa Paggamit ng WiFi Hotspot

Ang mga tuntuning ito at ang aming Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (kilala rin bilang ‘Patakaran sa Patas na Paggamit’) ay magkasamang bumubuo sa mga tuntunin at kondisyon (“mga Tuntunin”) kung saan ang Tata Communications (America) Inc (“Tata Communications”, TCnamin”, “kami” o “amin”) ay makapag-bibigay sa isang rehistradong gumagamit (“ikaw” o “iyo” o “kostumer”), ng wireless access sa serbisyong Internet (“Serbisyo”) at ang iyong paggamit sa Serbisyo ay napapasailalim, sa lahat ng pagkakataon, sa mga Tuntuning ito.  Ang mga Tuntunin   ay magpapasailalim sa iyo at sa TC sa pinakamauuna sa - (i) pagkatanggap mo sa mga Tuntining ito online sa pamamagitan ng pagpili sa opsiyon na ‘Click/Accept’; (ii) pagkatanggap mo ng mga Tuntuning ito gamit ang e-signature; o (iii) pagsimula ng iyong paggamit ng Serbisyo, na kung saan isang umiiral na kasunduan ang nabuo sa pagitan mo at ng TC.

ANG MGA TUNTUNING ITO AY MAYROONG KALAKIP NA PROBISYON SA ARBITRASYON, NA MAY KAAKIBAT NA WAIVER NG IYONG KARAPATANG MAGHABOL GAMIT ANG CLASS ACTION O KUMUHA NG PAGLILITIS SA PAMAMAGITAN NG LUPONG TAGAHATOL. ANG PROBISYONG ITO AY NAKAKAAPEKTO SA MGA KARAPATAN MO SA ILALIM NG MGA TUNTUNING ITO PATUNGKOL SA SERBISYO. TINGNAN ANG IKA-6 NA SEKSIYON  PARA SA MGA DETALYE NG PROBISYONG ITO.

 1. ANG SERBISYO
  1. Ang Serbisyo ay nagbibigay ng connectivity sa pagitan ng iyong kagamitan at ng Internet.  Iniaalok namin sa iyo ang Serbisyo at hindi naming inaalok ang nakapailalim na interface o device na ginagamit para ma-access ang connectivity. Sa paggamit ng Serbisyo, pumapayag ka sa mga Tuntuning ito; kung ayaw mong mapailalim sa mga Tuntuning ito dapat kang huminto sa paggamit ng Serbisyo. Ikaw ay mapapailalim sa mga Tuntuning ito sa kabuuang panahon na ginagamit mo ang Serbisyo.   
  2. Ang Serbisyo ay particular na  nagbibigay ng access mula sa kagamitan patungo  sa pampublikong Internet.  Hindi kami nagbibigay ng kagamitan.
 2. PAGGAMIT SA SERBISYO
  1. Tulad ng kailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, dapat kang magrehistro para magamit ang Serbisyo gamit ang tunay at makatotohanang impormasyon. Hindi mo ibabahagi kaninuman ang mga detalye mo sa pag-login maliban kung pinapahintulutan ng Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (kilala rin bilang ‘Patakaran sa Patas na Paggamit’) at inilarawan dito. Ang Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (kilala rin bilang ‘Patakaran sa Patas na Paggamit’) ay matatagpuan sa  https://www.tatacommunications.com/policies/acceptable-use  at puwedeng magbago anumang oras nang walang abiso sa iyo. Ang mga binagong termino ay awtomatikong ipapatupad sa Serbisyo at sa patuloy mong paggamit maliban sa nakasaad sa ibaba.
  2. Ang Serbisyo ay napapailalim sa ilang limitasyon sa performance na nakakaapekto sa paggamit mo ng Serbisyo.   Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga network practices, performance characteristics, at mga  komersiyal na terminong naaangkop sa serbisyong mass market Wi-Fi broadband Internet access  ay  matatagpuan sa link.
  3. Hindi kami magbibigay ng kagamitan sa iyo.  Hindi kami responsable sa mga problema sa kagamitan mo na maaaring magpahina o pumigil sa kakayahan mong gamitin ang Serbisyo.  Ang kagamitang ibinigay sa iyo, kung mayroon man, mula sa ikatlong partido (“Tagasuplay ng Device”) ay responsibilidad ng Tagasuplay ng Device. 
  4. Gagawin namin ang pinakamahusay namin para magbigay ng Serbisyo, gayon man ang Serbisyo minsan ay maaaring hindi magamit nang bahagya o buo. Hindi ka namin kailangang bigyan ng abiso sa pagiging available ng Serbisyo at hindi kami mananagot sa iyo sa anumang pagkaantala  ng serbisyo.   
  5. Ang Serbisyo ay maaaring mapailalim sa mga content filters na haharang sa ilang website.  Ang mga device filters ay maaaring kailanganin sa ilalim ng naaangkop na batas at maaaring magbago batay sa iyong lokasyon. 
  6. Ang Serbisyo ay maaari lamang gamitin para sa mga legal na layunin.  Hindi mo gagamitin o papayagan ang iba na gamitin ang Serbisyo sa anumang paraan na lumalabag sa anumang naaangkop na pederal, pang-estado, lokal o internasyonal na mga batas o regulasyon, o isusulong, kasasangkutan, o pahihintulutan ang ilegal na aktibidad o gawaing lumalabag o nanghihimasok sa mga karapatan ng sinumang tao.  Ikaw ay hindi magpapadala o mamamahagi ng anumang materyal na lumalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon, kasama ang, nang walang limitasyon, materyal na protektado ng copyright, trademark, trade secret, o ibang karapatan sa intelektuwal na pagmamay-ari na ginamit nang walang wastong awtorisasyon, o materyal na mahalay, ilegal, nakakapanira ng reputasyon, nagbabanta, o lumalabag sa mga batas na kumokontrol sa eksport.   Kapag napag-alaman namin ang iyong maling paggamit sa aming Serbisyo, inirereserba namin ang karapatan na limitahan, higpitan, o tapusin ang access mo sa Serbisyo.  Ikaw ay magiging responsable sa lahat ng aktibidad na nagaganap sa ilalim ng account mo sa Serbisyo.
  7. Bagaman maaari kaming magtakda ng mga filter sa ilang websites, maaari kang makatagpo ng nilalaman na maaaring maging nakakainsulto, hindi katanggap-tanggap, malaswa, nagbabanta, o nakakasira para sa iyo.  Hindi namin kontrolado ang nilalaman na makukuha sa paggamit ng Serbisyo, at responsibilidad mong kontrolin ang access mo sa nilalaman na ina-access mo habang ginagamit ang Serbisyo.  
  8. Maaari naming bawasan ang bilis ng daloy ng datos (data throughput speed) sa anumang oras o lugar kung ang paggamit mo ng datos ay lumalampas sa isang angkop at tukoy na hangganan ng paggamit (usage threshold) sa partikular na panahon. Kung iniaatas ng batas, bibigyan ka namin ng paunang abiso sa hangganan ng paggamit na lumalapat sa iyong mga Serbisyo, o anumang mga pagbabago sa naaangkop na hangganan ng paggamit sa pamamagitan ng akmang mga paraan.
  9. Ang throughput speed mo ay maaari ring mabawasan ng nakapailalim naming tagapagbigay-serbisyo, kung kinakailangan, nang walang abiso.  Sa gayong pagkakataon, hindi kami magiging responsable sa pagbibigay sa iyo ng abiso sa restriksyong ito. 
  10. Kami ay hindi responsable sa kawastuhan, kabuuan, klase o kapanahunan ng anumang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng Serbisyo, hindi rin kami responsable sa anumang mga  bagay o serbisyong isinuplay ng anumang ibang partido, kahit na kung ang mga bagay at serbisyong ito ay nakuha sa pamamagitan ng Serbisyo.
  11. Kami ay hindi responsable sa seguridad ng impormasyon mo at hinihikayat ka naming gumawa ng nararapat na mga hakbang para tiyaking nananatiling ligtas ang iyong kumpidensiyal na impormasyon.
  12. Ang pinahabang paggamit ng Serbisyo sa labas ng iyong nakarehistrong pambansang lokasyon ay maaaring mapatawan ng karagdagang mga limitasyon kasama ang throttling o kawalan ng kakayahang magamit. 
  13. Ang paggamit mo ng Serbisyo ay hindi nagbibigay sa iyo ng mga karapatan kaugnay sa aming mga karapatan sa intelektuwal na pagmamay-ari o ang intelektuwal na pagmamay-ari ng mga ikatlong partido na nakuha sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo.
  14. Hindi mo maaaring kopyahin, paramihin, ilathala muli, i-download, ipaskil, i-broadcast, irekord, i-transmit, gamitin sa paraang komersiyal, i-edit, ipahayag sa publiko o ipamahagi sa anumang paraan ang anumang nilalaman na na-access gamit ang Serbisyo, maliban kung bnigyan ka ng pahintulot ng may hawak ng copyright sa nilalaman na iyon.
  15. Ang aming Tuntunin sa Privacy ay nagpapaliwanag kung paano namin kinokolekta, ginagamit at pinoprotektahan ang personal mong impormasyon.
 3. ANG MGA OBLIGASYON MO
  1. Sang-ayon kang hindi mo gagamitin ang Serbisyo:
   1. na labag sa aming Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit (kilala rin bilang ‘Patakaran sa Patas na Paggamit’);
   2. para sa anumang layunin na illegal o labas sa batas;
   3. sa isang paraang manghihimasok sa mga karapatan ng iba, kasama ang, pero hindi limitado, sa panghihimasok sa copyright;
   4. para magpadala, sadyang tumanggap, mag-upload, mag-download, o gumamit ng anumang materyal na nakakainsulto,nakakadusta, bastos, nakakasira ng pangalan, malaswa o nagbabanta; o
   5. sa anumang paraang nakakaabala, nakakapinsala, nakakasira o nakakabawas sa kahusayan ng Serbisyo.
  2. Pumapayag ka ng gagawin ang:
   1. kuhanin lang ang Serbisyo gamit ang interface na ibinigay ng Tagasuplay ng Device at gamitin ang katugma at legal na kagamitan para ma-access ang Serbisyo;
   2. tiyakin na ang iyong datos at kagamitan ay protektado laban sa pinsala o pagkawala dulot ng mga pagpalya, pagkakamali, pagkaantala o pagkaputol ng Serbisyo karagdagan sa pagprotekta laban sa sa mga virus, trojans, malware o ibang mga banta;
   3. i-disassociate ang sarili mo sa VIN at device, sakaling ibenta mo ang device. Ang serbisyo ay hindi malilipat sa ibang device o gumagamit. Ang kontratang ito ay hindi maililipat; at
   4. bayaran kami laban sa mga pagkawala, pananagutan, halaga at gastos na maaari naming mapala bilang resulta ng anumang paghahabol ng ikatlong partido laban sa amin na mula sa, o kaugnay ng, paglabag mo sa mga Tuntuning ito.
 4. PROTEKSIYON NG IYONG IMPORMASYON
  1. Hindi namin ginagarantiya ang seguridad ng iyong datos.  Tandaan na walang hakbang na makagagarantiya sa seguridad ng iyong datos at hindi kami gumagawa ng mga pagtitiyak na sapat ang mga hakbang na ginamit.  Ang data encryption ay maaaring available o hindi sa iyong lokasyon.
  2. Responsibilidad mo ang seguridad ng sarili mong datos. Inirerekomenda namin na mag-install ka ng angkop na anti-virus software sa device na ginagamit mo para ma-access ang Serbisyo.
  3. Hindi mo gagamitin ang Serbisyo sa anumang paraang maaaring magkompromiso sa aming seguridad o sa seguridad ng ibang gumagamit ng Serbisyo.
  4. Hindi mo ibabahagi sa iba ang iyong access sa Serbisyo. Kapag ginawa mo ito, anumang paglabag sa mga Tuntuning ito na nagawa nila habang ginagamit ang Serbisyo ay magiging responsibilidad mo
 5. TERMINO AT PAG-RENEW
  1. Ang tagal ng kasunduang ito ay nagsisimula sa araw na naging aktibo ang iyong serbisyo at magpapatuloy ito sa minimum na panahon na labindalawang (12) buwan (ang “Termino ng Obligasyon sa Serbisyo”). Babayaran mo ang mga Serbisyo nang pauna sa simula ng Termino ng Obligasyon sa Serbisyo.
  2. Sa katapusan ng bawat Termino ng Obligasyon sa Serbisyo, maaari mong i-renew ang kasunduang ito para sa karagdagang panahon na isang (1) taon alinsunod sa seksiyon 5.3 sa ibaba at may magsisimulang bagong Termino ng Obligasyon sa Serbisyo pagkaraan nitong gawin.
  3. Kung hindi ire-renew ang iyong mga serbisyo, maaaring tapusin ang iyong serbisyo sa pagtatapos ng napagkasunduang termino. Ang pagtatapos ng serbisyo ay maaaring pumigil sa paggamit sa lahat ng serbisyong nakadepende sa connectivity.
  4. Kung ang mga serbisyo ay ipinagkakaloob nang buwan-buwan, dapat kang magbigay ng nakasulat na abiso sa loob ng hindi bababa sa tatlumpung (30) araw na pauna bago ang pagsisimula ng susunod na buwanang Termino ng Obligasyon sa Serbisyo upang tapusin ang serbisyo. Kung ang iyong Kasunduan ay walang Termino ng Obligasyon sa Serbisyo, ito ay isang buwanang Kasunduan.
  5. Kung hindi mare-renew ang iyong serbisyo, maaaring masuspinde at ma-deactivate ang mga Serbisyo nang hindi ka inaabisuhan.
 6. UMIIRAL NA ARBITRASYON
  1. Ikaw at ang Tata Communications ay nagkakasundong i-arbitrate ang lahat ng alitan at paghahabol sa pagitan natin. Itong kasunduang para mag-arbitrate ay nilalayong bigyan ng malawak na pagkakahulugan. Kasama rito ang, pero hindi ito limitado sa:
   1. mga paghahabol na mula sa o kaugnay ng anumang aspeto ng relasyon sa pagitan natin, nakabatay man sa kontrata, tort, batas, panloloko, misrepresentayon o anumang ibang legal na teorya;
   2. mga paghahabol na nauna pa rito o anumang naunang Kasunduan (kasama ang, pero hindi limitado sa, mga paghahabol na kaugnay ng pag-advertise);
   3. mga paghahabol na kasalukuyang paksa ng sinasabing class action na kaso kung saan hindi ka kasapi ng isang sertipikadong class; at
   4. mga paghahabol na maaaring lumitaw pagkaraan ng terminasyon ng Kasunduang ito.
  2. Kasama sa mga pagbanggit ng “ikaw”, “namin”, at “kami” ang aming mga respektibong subsidiary, mga affiliate, mga ahente, mga empleyado, mga predecessors in interest, mga successors, at mga assigns, gayon din ang lahat ng awtorisado o di-awtorisadong gumagamit o nakikinabang ng mga Serbisyo sa ilalim nito o naunang mga Kasunduan sa pagitan natin. Sa kabila ng naunang nabanggit, ang alinmang partido ay maaaring magsampa ng indibidwal na kaso sa small claims court. Itong kasunduan sa arbitrasyon ay hindi pumipigil sa iyo na magtaas ng mga isyu sa attensyon  ng mga kinauukulang ahensya, halimbawa ang regulator ng telekomunikasyon sa iyong lokasyon.  Ang gayong mga ahensiya ay maaaring, kung pinapayagan ng batas, humanap ng relief laban sa amin para sa iyo. Pumapayag ka, sa pagpasok mo sa Kasunduang ito, na isinasantabi mo at ng TC ang karapatang malitis ng lupong tagahatol o sumali sa isang class action. Ang Kasunduang ito ay nagpapatunay sa transaksiyong interstate commerce, at kung gayon ang Federal Arbitration Act ang gumagabay sa interpretasyon at pagpapatupad ng probisyong ito. Ang probisyon sa arbitrasyon na ito ay magpapatuloy kahit na matapos ang Kasunduang ito.
  3. Ang arbiter ay maaaring maggawad ng declaratory o injunctive relief na pabor sa indibidwal na partidong humihingi ng relief lamang at tanging sa hangganang kailangan para magbigay ng relief na nararapat sa indibidwal na paghahabol ng partidong iyon. IKAW AT ANG TATA COMMUNICATIONS AY NAGKAKASUNDO NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING LAMANG MAGSAMPA NG MGA PAGHAHABOL LABAN SA ISA'T ISA SA SARILI MONG O SA INDIBIDWAL NA KAPASIDAD NITO, AT HINDI BILANG NAGSASAKDAL O KASAPI NG CLASS SA ISANG SINASABING CLASS O REPRESENTATIVE NA PAGLILITIS. Gayundin, maliban kung pareho tayong pumapayag, hindi maaaring konsolidahin ng arbiter ang mga paghahabol ng higit sa isang tao at hindi ito maaaring mangasiwa ng anumang anyo ng representative or class ns paglilitis. Kapag napagpasyahan ang partikular na probisyong ito bilang hindi maipapatupad, ang kabuuan ng probisyong ito sa artbitrasyon ay mawawalan ng bisa.
 7. LIMITASYON SA PANANAGUTAN
  1. Maliban kung nakalista rito, wala kaming responsibilidad na bayaran ka (nagpabaya man kami o hindi) para sa anumang direktang kawalan sa pananalapi, kawalan sa tubo, kita, oras, inaasahang ipon o tubo o revenue, oportunidad, datos, paggamit, negosyo, nasayang na gastos, pagkaantala ng negosyo, pagkawala dahil sa pagsisiwalat ng kumpidensiyal na impormasyon, pagkawala na dahil sa, o kaugnay ng, paggamit ng Serbisyo o kawalang ng kakayahang magamit  o ma-access ang Serbisyo o pagpalya, suspensiyon o pagbawi ng lahat o bahagi ng Serbisyo sa anumang oras o pinsala sa pisikal na pag-aari o para sa anumang ibang katulad na direktang pagkawala na maaaring lumitaw.
  2. Wala kaming responsibilidad (sa hangganang pinapayagan ng batas) na bayaran ka (nagpabaya man kami o hindi) para sa anumang indirektang o kinahatnang pagkawala o pinsala o anupaman.
  3. Maliban kung ipinagbabawal ng batas, ipatutupad ang sumusunod na mga limitasyon sa sa pananagutan. Ang mga Serbisyo mo ay maaaring maputol, maantala, o kundi man malimitahan sa iba’t ibang dahilan, kasama ng mga kondisyon ng kalikasana, hindi makuhang ispektrum, pagkaputol ng serbisyo ng aming nakapailalim na tagapagbigay-serbisyo, load ng sistema, mga kondisyong pang-emerhensiya, o pagkawala ng network.   Ang pagkuha at access sa network ay maaaring higpitan.   Ang access sa ilang website o mga serbisyo ng ikatlong partido ay maaaring hindi maging available sa iyong lokasyon.  
  4. Ang karagdagang hardware, software, subscription, access sa Internet mula sa iyong compatible computer, at/o espesyal na koneksiyon ng network ay maaaring kailanganin, at ikaw ang tanging responsable sa pagsasaayos o pagkuha ng lahat ng naturang pangangailangan. Ang ilang solusyon ay maaaring mangailangan ng mga produkto at/o serbisyo ng ikatlong partido, na sakop ng mga tuntunin at kondisyon ng anumang naaangkop na ikatlong partido at maaaring mangailangan ng hiwalay na pagbili sa at/o kasunduan sa tagapagbigay na ikatlong partido. Ang Tata Communications ay hindi responsable sa anumang kahihinatnang mga pinsala na maidudulot, sa anumang paraan, ng naunang hardware, software o iba pang mga bagay/pangangailangan na ikaw ang responsable.
  5. Kami ay hindi responsable sa pagkawala o pagkakasiwalat ng anumang sensitibong impormasyong ipapadala mo. Kinikilala mong ang wireless connectivity ay hindi kasingligtas ng wired connectivity. 
  6. HINDI NAMIN GINAGARANTIYA SA IYO ANG HINDI NAPUPUTOL NA MGA SERBISYO O COVERAGE. WALA KAMING IBINIBIGAY NA GARANTIYA, HAYAG MAN O IPINAHIHIWATIG, NG MERCHANTIBILITY O KAANGKUPAN SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN; KABAGAYAN, KAWASTUHAN, SEGURIDAD, O PAGGANAP KAUGNAY NG ANUMANG PLANO, MGA SERBISYO SA DATOS, SOFTWARE O MGA BAGAY, AT HINDI KAMI MANANAGOT, DAHIL MAN O HINDI SA SARILI NAMING KAPABAYAAN, sa anumang:
   1. kilos o pagkukulang ng ikatlong partido;
   2. mga pagkakamali, mga pagkukulang, mga pagkagambala, error, pagpalyang i-transmit, pagkaantala, o mga depekto sa mga Serbisyo o Software na ibinigay namin o sa pamamagitan namin;
   3. pagkasira o pinsalang dulot ng paggamit ng mga Serbisyo, kasama ang paggamit nito sa sasakyan;
   4. mga paghahabol laban sa iyo ng mga ikatlong partido; o
   5. pagkasira o pinsalang dulot ng suspensiyon o terminasyon ng mga Serbisyo o namin.
  7. Sa lawak ng hangganang pinahihintulutan ng batas, pinapakawalan, pinapawalang-sala, at hinahawakan mo kami, kasama ang aming mga opisyales, mga direktor, mga empleyado at mga ahente na walang pananagutan mula sa at laban sa anuman at lahat na paghahabol ng sinumang tao o entidad para sa anumang uri ng mga pagkasira na nagmumula sa anumang paraan sa o kaugnay ng, tuwiran o di-tuwiran, sa Serbisyo at paggamit ng sinumang tao doon (kasama, pero hindi limitado sa, pagkasira ng sasakyan at personal na pinsala), KASAMA ANG MGA PAGHAHABOL NA NAGMUMULA NANG BUO O BAHAGYA SA AMING SINASABING KAPABAYAAN o anumang paglabag mo sa Kasunduang ito. Ang obligasyong ito ay lalampas sa terminasyon ng Kasunduan mong ito sa amin.   Hindi kami mananagot sa iyo para sa mga pagbabago sa operasyon, kagamitan, o teknolohiya na nagdulot ng kakayahan mong gumamit ng Serbisyo  maging lipas na o kailangan ng modipikasyon.
  8. ANG ILANG HURISDIKSYON AY MAAARING HINDI MAGPAHINTULOT NG MGA PAGHAHAYAG O IMPLIED WARRANTY O MGA LIMITASYON SA MGA REMEDYO SA PAGLABAG. KUNG GAYON, ANG MGA LIMITASYON SA ITAAS O MGA HINDI PAGSASAMA AY MAAARING HINDI NAANGKOP SA LOKASYON MO.  ANG LEGAL NA MGA KARAPATAN MO SA ILALIM NG KASUNDUANG ITO AY MAAARING MAGBAGO BATAY SA LOKASYON MO.
 • PANGKALAHATAN
  1. Puwede naming baguhin ang mga Tuntuning  ito sa anumang oras.  Magbibigay kami ng abiso sa mga pagbabago sa mga Tuntunin sa anumang paraang katanggap-tanggap sa batas, kasama ang pag-abiso sa iyo sa pamamagitan ng e-mail. Alinmang binagong mga Tuntuniing ay awtomatikong ipatutupad sa Serbisyo at sa iyong patuloy na paggamit pagkatapos ng naturang pagbabago sa mga Tuntunin.
  2. Puwede naming ipagpaliban, higpitan, o ihinto ang access mo sa Serbisyo anumang oras nang walang abiso. 
  3. Kung kailangan ka naming abisuhan sa anumang kadahilanan, gagawin namin ito sa pamamagitan ng email nung nagrerehistro ka para sa Serbisyo. Kung kailangan mo kaming sabihan o kontakin, para sa reklamo o iba paman, pakigawa ito sa pamamagitan ng email sa  movecustomers@tatacommunications.com.
  4. Kung anumang bahagi ng mga Tuntuning ito ang hindi pinahintulutan o napa-walang bisa ng anumang korte o regulator, ang bahaging iyon ay aalisin sa kasunduang ito at ang ibang mga probisyon ay patuloy na ipatutupad.
  5. Ang mga Tuntunin ay mapapailalim at bibigyang-kahulugan sa ilalim ng batas ng New York, nang walang pagsasaalang-alang sa mga prinsipyo ng conflict of law, at masasakop ng eksklusibong hurisdiksiyon ng mga Korte ng New York.  
  6. Ang Serbisyo ay maaaring masakop ng anumang limitasyon o mga restriksiyon sa paggamit na maaari naming ipataw na makatuwid.
  7. Kapag natiyak naming nalabag mo ang alinman sa mga Tuntuning ito, puwede naming limitahan, higpitan, o tapusin ang access mo sa Serbisyo.
  8. Kung may mga tanong ka tungkol sa mga Tuntunin o sa Serbisyo, puwede kaming abutin sa  movecustomers@tatacommunications.com.